๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงาน
เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔