ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลในเมืองเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลในเมืองเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

เวลา ๐๙.๓๐ น.วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลในเมืองเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ เข้าร่วมประชุมพิจารณาฯ ในครั้งนี้

Share this Post:

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด