โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕

โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕

วันอังคาร ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลในเมือง จัดโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง เป็นประธานในพิธีเปิด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน พนักงานจ้างเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลในเมือง เข้าร่วมโครงการนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยรวมจากครัวเรือนและสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชน ได้คัดแยกขยะก่อนทิ้งและเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายกฤตภาส ปรุงศรีปัญญา ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหัวถนน หมู่ที่ ๕ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยาย ในโครงการนี้

Share this Post:

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด