ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน ของเทศบาลตำบลในเมือง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน ของเทศบาลตำบลในเมือง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

เวลา ๐๙.๓๐ น. วันอังคาร ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน ของเทศบาลตำบลในเมือง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ โดยมี ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลในเมือง เข้าร่วมประชุมพิจารณาฯ ในครั้งนี้

Share this Post:

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด