วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และงานนโยบายสำคัญด้านอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และงานนโยบายสำคัญด้านอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันพฤหัสบดี ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และงานนโยบายสำคัญด้านอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำโดย นายชูเดช เปสุริยะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น และคณะผู้ตรวจติดตามฯ และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๒ แห่ง เข้าร่วมรับฟังและการตรวจติดตามฯ ในครั้งนี้

Share this Post:

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด