กอบรมหลักสูตร "สมาชิสภาท้องถิ่นที่ไดัรับการเลือกตั้งใหม่" ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ (Microsoft Teams) ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ ๕

กอบรมหลักสูตร "สมาชิสภาท้องถิ่นที่ไดัรับการเลือกตั้งใหม่" ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ (Microsoft Teams) ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ ๕

วันจันทร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบุญมี พร้อมพรั่ง ประธานสภาเทศบาลตำบลในเมือง นำคณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลในเมือง รวมทั้งหมด ๑๒ ท่าน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "สมาชิสภาท้องถิ่นที่ไดัรับการเลือกตั้งใหม่" ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ (Microsoft Teams) ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ รวม ๕ วัน ณ ห้องกิจการสภาเทศบาลตำบลในเมือง
 

Share this Post:

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด