รายงานการดำเนินงาน

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการการทุจริต ประจำปี
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
Share this Post: