บริหารงานบุคคล

# หมวดหมู่ ว/ด/ป รายการ
1. รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล 5 เม.ย. 2565 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 14 มี.ค. 2565 หลักเกณสฑ์พการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
3. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 4 เม.ย. 2565 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
4. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1 เม.ย. 2565 การให้คุณให้โืทษและการสร้างขวัญและกำลังใจ 5.1
5. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1 เม.ย. 2565 การให้คุณให้โืทษและการสร้างขวัญและกำลังใจ
6. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1 เม.ย. 2565 การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลากร
7. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1 เม.ย. 2565 การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลากร (หน้า 7-11)
8. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1 เม.ย. 2565 การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลากร (หน้า 1-6)
9. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1 เม.ย. 2565 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
10. แผนอัตรากำลัง 3 ม.ค. 2565 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) ส่วนที่ 3
11. แผนอัตรากำลัง 3 ม.ค. 2565 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) ส่วนที่ 2 (หน้า 40-69) ภาคผนวก
12. แผนอัตรากำลัง 3 ม.ค. 2565 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) ส่วนที่ 1 (หน้า 1-20)
13. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 1 มี.ค. 2565 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล