บริหารงาน

ITA

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
1. โครงสร้างองค์กร
2. ข้อมูลผู้บริหาร
3. อำนาจหน้าที่
4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
5. ข้อมูลการติดต่อ
6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
7. ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
9. Social Network
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
แผนการดำเนินงาน
10. แผนดำเนินงานประจำปี
11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายละเอียด
การปฏิบัติงาน
13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายละเอียด
การให้บริการ
14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
รายละเอียด
15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายละเอียด
16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายละเอียด
17. E-service
รายละเอียด
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายละเอียด
19. รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายละเอียด
20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายละเอียด
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายละเอียด
22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายละเอียด
23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายละเอียด
24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายละเอียด
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด
26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด
27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคค
รายละเอียด
28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายละเอียด
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
รายละเอียด
30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
รายละเอียด
31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
รายละเอียด
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
รายละเอียด
33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
รายละเอียด
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
รายละเอียด
35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
รายละเอียด
การประเมินความเสี่ยงความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
รายละเอียด
37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
รายละเอียด
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
38. การเสริมสร้างหลักวัฒนธรรมองค์กร
รายละเอียด
แผนป้องกันการทุจริต
39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายละเอียด
40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายละเอียด
41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายละเอียด
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายละเอียด
43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายละเอียด
Share this Post: