ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

# หมวดหมู่ ว/ด/ป รายการ
1. TOR/ราคากลาง 2 มิ.ย. 2566 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (รหัสทางหลวงท้องถิ่น 30-006 สายหนองแวงไร่-หนองลุมพุก) ม.1
2. TOR/ราคากลาง 11 ก.ค. 2566 ราคากลางโครงการปรับปรุงฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเก่าน้อย-ศิลา) ม.7
3. TOR/ราคากลาง 13 มิ.ย. 2566 ราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาพักคอย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวงไร่) ม.1
4. TOR/ราคากลาง 13 มิ.ย. 2566 ราคากลางโครงการปรับถนนดินหินคลุก (โคกเดิ่น ซอย1) ม.4
5. TOR/ราคากลาง 9 พ.ค. 2566 ราคากลางโครงการปรับถนนดินฯ ถนนโสกตลิ่ง-โคกเดิ่น (สุดป่าโศกบก) ม.4
6. TOR/ราคากลาง 24 มี.ค. 2566 ราคากลางโครงการก่อร้างทางระบายน้ำ คสล. (ภนนรอบบ้านฝั่งทิศใต้) ม.7
7. TOR/ราคากลาง 2 พ.ค. 2566 ราคากลางการเสนอราคาจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. (ซอยประชาร่วมใจ) ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 12 พ.ค. 2566 รายงานขอจัดซื้อ จัดจ้าง การเสนอราคาจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. (ซอยประชาร่วมใจ) ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9. ประกาศผู้ชนะ 19 พ.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. (ซอยประชาร่วมใจ) ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10. TOR/ราคากลาง 9 พ.ค. 2566 ราคากลางการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรในเขตตำบลในเมือง (ซอยไปนานายเอื้อน เอื้อเฟื้อ) ม.8
11. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 16 พ.ค. 2566 รายงานขอจัดซื้อ จัดจ้าง การเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรในเขตตำบลในเมือง (ซอยไปนานายเอื้อน เอื้อเฟื้อ) ม.8
12. ประกาศผู้ชนะ 24 พ.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรในเขตตำบลในเมือง (ซอยไปนานายเอื้อน เอื้อเฟื้อ) ม.8
13. แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง 23 พ.ค. 2566 แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง เพิ่มเติม(ครั้งที่2)
14. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 7 เม.ย. 2566 รายงานการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือและสาระสำคัญของสัญญาฯ (ไตรมาสที่ 2) ประจำปี 2566
15. สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุรายเดือน 1 พ.ค. 2566 สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2566
16. ประกาศผู้ชนะ 11 พ.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๕ บ้านนาโพธิ์ (ถนนนาโพธิ์-หนองหญ้าปล้อง)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17. ประกาศผู้ชนะ 11 พ.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๗ บ้าน เก่าน้อย (ถนนรอบบ้านฝั่งทิศใต้)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18. ประกาศผู้ชนะ 21 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรภายในเขตตำบลในเมือง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวงไร่ (หนองแวงไร่-หนองลุมพุก ซอย
๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 20 มี.ค. 2566 รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการจ้างปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรภายในเขตตำบลในเมือง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวงไร่
(หนองแวงไร่-หนองลุมพุก ซอย ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20. TOR/ราคากลาง 10 มี.ค. 2566 ราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรภายในเขตตำบลในเมือง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวงไร่ (หนองแวงไร่-หนองลุมพุก ซอย ๑)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21. ประกาศผู้ชนะ 30 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 บ้านโสกตลิ่ง (ซอยแยกถนนโสกตลิ่งชลประทานไปศาลากลางบ้าน)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 30 มี.ค. 2566 รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 บ้านโสกตลิ่ง (ซอยแยกถนนโสกตลิ่งชลประทานไปศาลากลางบ้าน)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23. TOR/ราคากลาง 27 มี.ค. 2566 ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 บ้านโสกตลิ่ง (ซอยแยกถนนโสกตลิ่งชลประทานไปศาลากลางบ้าน)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24. ประกาศผู้ชนะ 30 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวงโอง (ซอยหนองแวงโอง 1 ต่อจากเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25. TOR/ราคากลาง 27 มี.ค. 2566 ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวงโอง (ซอยหนองแวงโอง 1 ต่อจากเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 30 มี.ค. 2566 รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวงโอง (ซอยหนองแวงโอง 1 ต่อจากเดิม
)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27. TOR/ราคากลาง 18 เม.ย. 2566 ราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 บ้านนาโพธิ์ (ถนนนาโพธิ์-หนองหญ้าปล้อง)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 18 เม.ย. 2566 ประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 บ้านนาโพธิ์ (ถนนนาโพธิ์-หนองหญ้าปล้อง)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29. ประกาศผู้ชนะ 27 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ถนนประชาสร้างสรรค์) หมู่ที่ 5 บ้านนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30. TOR/ราคากลาง 10 มี.ค. 2566 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรภายในเขตตำบลในเมือง (หนองแวงไร่-หนองลุมพุก ซอย 1) หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวงไร่
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 20 มี.ค. 2566 รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรภายในเขตตำบลในเมือง (หนองแวงไร่-หนองลุมพุก ซอย 1) หมู่ที่ 1
บ้านหนองแวงไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
32. ประกาศผู้ชนะ 21 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรภายในเขตตำบลในเมือง (หนองแวงไร่-หนองลุมพุก ซอย 1) หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวงไร่
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
33. TOR/ราคากลาง 21 มี.ค. 2566 ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ซอยสุขสันต์พัฒนา ๒ ฝั่งทิศเหนือ) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแวงไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
34. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 22 มี.ค. 2566 รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ซอยสุขสันต์พัฒนา ๒ ฝั่งทิศเหนือ) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแวงไร่
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
35. ประกาศผู้ชนะ 23 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ซอยสุขสันต์พัฒนา ๒ ฝั่งทิศเหนือ) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแวงไร่
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
36. TOR/ราคากลาง 6 ก.พ. 2566 ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยเทศบาล2) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแวงไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
37. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 13 ก.พ. 2566 รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยเทศบาล 2) หมู่ที่ 8 บ้านหนองแวงไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
38. ประกาศผู้ชนะ 21 ก.พ. 2566 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยเทศบาล 2) หมู่ที่ 8 บ้านหนองแวงไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
39. สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุรายเดือน 2 เม.ย. 2566 สรุปผลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
40. สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุรายเดือน 31 มี.ค. 2566 สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2566
41. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 28 มี.ค. 2566 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2565
42. แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง 28 มี.ค. 2566 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566
43. TOR/ราคากลาง 21 มี.ค. 2566 ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ถนนประชาสร้างสรรค์) หมู่ที่ 5 บ้านนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
44. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 22 มี.ค. 2566 รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ถนนประชาสร้างสรรค์) หมู่ที่ 5 บ้านนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
45. ประกาศผู้ชนะ 21 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรภายในเขตตำบลในเมือง หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวงไร่ (หนองแวงไร่-หนองลุมพุก ซอย 1)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
46. ประกาศผู้ชนะ 28 ก.พ. 2566 ประกาศผู้ชนะซื้อเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
47. TOR/ราคากลาง 23 มี.ค. 2566 ราคากลางโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมไฟป่า
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่
จังหวัดขอนแก่น
48. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 28 ก.พ. 2566 รายงานขอซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมไฟป่า
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่
จังหวัดขอนแก่น
49. TOR/ราคากลาง 6 ก.พ. 2566 ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างฐานศาลพระภูมิ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
50. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 13 ก.พ. 2566 รายงานขอจ้างโครงการก่อสร้างฐานศาลพระภูมิ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
51. ประกาศผู้ชนะ 21 ก.พ. 2566 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างก่อสร้างฐานศาลพระภูมิ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
52. สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุรายเดือน 28 ก.พ. 2566 สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
53. TOR/ราคากลาง 6 ก.พ. 2566 ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายหนองแวงไร่-หนองรูแข้) หมู่ที่ 8 บ้านหนองแวงไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
54. ประกาศผู้ชนะ 6 ก.พ. 2566 ประกาศผู้ชนะจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายหนองแวงไร่-หนองรูแข้) หมู่ที่ 8 บ้านหนองแวงไร่
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
55. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 6 ก.พ. 2566 รายงานของจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายหนองแวงไร่-หนองรูแข้) หมู่ที่ 8 บ้านหนองแวงไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
56. สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุรายเดือน 1 ก.พ. 2566 สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน มกราคม 2566
57. TOR/ราคากลาง 23 ม.ค. 2566 ราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงผิวจราจรเดิม ด้วยวิธี Asphaltic Concrete (Overlay) หมู่ที่ 4 บ้านโสกตลิ่ง ถนนโสกตลิ่งหนองลุมพุก
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
58. ประกาศผู้ชนะ 25 ม.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างปรับปรุงผิวจราจรเดิม ด้วยวิธี Asphaltic Concrete (Overlay) หมู่ที่ 4 บ้านโสกตลิ่ง ถนนโสกตลิ่งหนองลุมพุก
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
59. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 4 ม.ค. 2566 รายงานการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือและสาระสำคัญของสัญญาฯ (ไตรมาสที่ 1) ประจำปี 2566
60. TOR/ราคากลาง 20 ม.ค. 2566 ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ถนนแสนประเสริฐ ฝั่งทิศตะวันออก) หมู่ที่ 4 บ้านโสกตลิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
61. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 20 ม.ค. 2566 รายงานขอจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ถนนแสนประเสริฐ ฝั่งทิศตะวันออก) หมู่ที่ 4 บ้านโสกตลิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62. ประกาศผู้ชนะ 20 ม.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ถนนแสนประเสริฐ ฝั่งทิศตะวันออก) หมู่ที่ 4 บ้านโสกตลิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63. ประกาศผู้ชนะ 20 ม.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ซอยสุขสันต์พัฒนา ๒ ฝั่งทิศใต้ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแวงไร่
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64. TOR/ราคากลาง 20 ม.ค. 2566 ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ซอยสุขสันต์พัฒนา ๒ ฝั่งทิศใต้ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแวงไร่
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
65. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 20 ม.ค. 2566 รายงานขอจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ซอยสุขสันต์พัฒนา ๒ ฝั่งทิศใต้ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแวงไร่
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
66. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 6 ม.ค. 2566 รายงานขอจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ซอยข้างบ้านนางพุทธชาติ บุรีสมบัติ) หมู่ที่ 8 บ้านหนองแวงไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
67. ประกาศผู้ชนะ 6 ม.ค. 2566 ประกาศผูู้ชนะโครงการจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ซอยข้างบ้านนางพุทธชาติ บุรีสมบัติ) หมู่ที่ 8 บ้านหนองแวงไร่
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
68. TOR/ราคากลาง 6 ม.ค. 2566 ราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ซอยข้างบ้านนางพุทธชาติ บุรีสมบัติ) หมู่ที่ 8 บ้านหนองแวงไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
69. ประกาศผู้ชนะ 6 ม.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยหมื่นแก้ว) หมู่ที่ 6 บ้านศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
70. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 6 ม.ค. 2566 รายงานขอจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยหมื่นแก้ว) หมู่ที่ 6 บ้านศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
71. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 12 ม.ค. 2566 รายงานขอจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรภายในเขตตำบลในเมือง หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวงไร่ (หนองแวงไร่-หนองลุมพุก ซอย 1)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
72. TOR/ราคากลาง 12 ม.ค. 2566 ราคากลางจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรภายในเขตตำบลในเมือง หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวงไร่ (หนองแวงไร่-หนองลุมพุก ซอย 1)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
73. ประกาศผู้ชนะ 17 ม.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
74. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 4 ม.ค. 2566 ประกาศประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
75. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 17 ม.ค. 2566 รายงานของจ้างโครงการจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ถนนรอบบ้าน) หมู่ที่ 7 บ้านเก่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
76. TOR/ราคากลาง 17 ม.ค. 2566 ราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ถนนรอบบ้าน) หมู่ที่ 7 บ้านเก่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
77. ประกาศผู้ชนะ 18 ม.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ถนนรอบบ้าน) หมู่ที่ 7 บ้านเก่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง