ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

# หมวดหมู่ ว/ด/ป รายการ
1. สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุรายเดือน 1 ก.ค. 2567 สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2567
2. ประกาศผู้ชนะ 27 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์(Asphalt Overlay)ซอยอยู่สุข หมู่ที่ 1
3. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 16 พ.ค. 2567 รายงานขอจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์(Asphalt Overlay)ซอยอยู่สุข หมู่ที่ 1
4. TOR/ราคากลาง 2 พ.ค. 2567 TOR-ก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์(Asphalt Overlay)ซอยอยู่สุข หมู่ที่ 1
5. ประกาศผู้ชนะ 22 มี.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหนองแวงไร่-หนองแวงโอง(ซอย1) ม.8
6. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 21 มี.ค. 2567 รายงานขอจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหนองแวงไร่-หนองแวงโอง(ซอย1) ม.8
7. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 21 มี.ค. 2567 รายงานขอจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหนองแวงไร่-หนองแวงโอง(ซอย1) ม.8
8. TOR/ราคากลาง 7 มี.ค. 2567 TOR-โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหนองแวงไร่-หนองแวงโอง(ซอย1) ม.8
9. ประกาศผู้ชนะ 7 มี.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. สายโสกจาน 2/2 ม.3
10. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 13 ก.พ. 2567 รายงานขอจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ค.ส.ล. สายโสกจานซอย 2/2 ม.3
11. TOR/ราคากลาง 9 ก.พ. 2567 TOR-โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ค.ส.ล. สายโสกจานซอย 2/2 ม.3
12. ประกาศผู้ชนะ 15 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรโดยวิธีลงหินคลุก ซอยตรงข้ามปั้มน้ำมัน ม.7
13. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 1 พ.ค. 2567 รายงานขอจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรโดยวิธีลงหินคลุก ซอยตรงข้ามปั้มน้ำมัน ม.7
14. TOR/ราคากลาง 2 เม.ย. 2567 TOR-โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรโดยวิธีลงหินคลุก ซอยตรงข้ามปั้มน้ำมัน ม.7
15. ประกาศผู้ชนะ 3 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำค.ส.ล.(ซอยประชาร่วมใจด้านทิศตะวันตก) ม.9
16. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 1 เม.ย. 2567 รายงานขอจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำค.ส.ล.(ซอยประชาร่วมใจด้านทิศตะวันตก) ม.9
17. TOR/ราคากลาง 6 มี.ค. 2567 TOR-โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำค.ส.ล.(ซอยประชาร่วมใจด้านทิศตะวันตก) ม.9
18. ประกาศผู้ชนะ 22 มี.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล.(ซอยอยู่สุข) 2 ด้าน ม.1
19. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 21 มี.ค. 2567 รายงานขอจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล.(ซอยอยู่สุข) 2 ด้าน ม.1
20. TOR/ราคากลาง 7 มี.ค. 2567 TOR-โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล.(ซอยอยู่สุข) 2 ด้าน ม.1
21. ประกาศผู้ชนะ 22 มี.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหนองแวงไร่-หนองแวงโอง(ซอย 1) ม.8
22. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 21 มี.ค. 2567 รายงานขอจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหนองแวงไร่-หนองแวงโอง(ซอย 1) ม.8
23. TOR/ราคากลาง 7 มี.ค. 2567 TOR-โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหนองแวงไร่-หนองแวงโอง(ซอย 1) ม.8
24. ประกาศผู้ชนะ 7 มี.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายงานขอจ้างโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.ซ.ข้างถังประปาหอสูง ม.2 บ้านหนองแวงโองและก่อสร้างถนนค.ส.ล.
สายโสกจาน-โรงนุ่น(ช่วงสุดท้าย) ม.3
25. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 19 ก.พ. 2567 รายงานขอจ้างโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.ซ.ข้างถังประปาหอสูง ม.2 บ้านหนองแวงโองและก่อสร้างถนนค.ส.ล. สายโสกจาน-โรงนุ่น(ช่วงสุดท้าย)
ม.3
26. TOR/ราคากลาง 12 ก.พ. 2567 TOR-โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.ซ.ข้างถังประปาหอสูง ม.2 บ้านหนองแวงโองและก่อสร้างถนนค.ส.ล. สายโสกจาน-โรงนุ่น(ช่วงสุดท้าย) ม.3
27. ประกาศผู้ชนะ 7 มี.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำรอบอ่างเก็บน้ำห่วยทาย-ซอยวัดป่าพุทธชัยมงคล ม.6
28. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 6 ก.พ. 2567 รายงานขอจ้างโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำรอบอ่างเก็บน้ำห่วยทาย-ซอยวัดป่าพุทธชัยมงคล ม.6
29. TOR/ราคากลาง 30 ม.ค. 2567 TOR-โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำรอบอ่างเก็บน้ำห่วยทาย-ซอยวัดป่าพุทธชัยมงคล ม.6
30. สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุรายเดือน 3 มิ.ย. 2567 สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2567
31. สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุรายเดือน 1 พ.ค. 2567 สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2567
32. สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุรายเดือน 1 เม.ย. 2567 สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2567
33. ประกาศผู้ชนะ 19 มี.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล.(ค้มประปา)ม.5 และก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล.(ถ.หนองแวงไร่-ภูเหล็ก)ม.9
34. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 18 มี.ค. 2567 รายงานขอจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล.(ค้มประปา)ม.5 และก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล.(ถ.หนองแวงไร่-ภูเหล็ก)ม.9
35. TOR/ราคากลาง 27 ก.พ. 2567 TOR-จ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล.(ค้มประปา)ม.5 และก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล.(ถ.หนองแวงไร่-ภูเหล็ก)ม.9
36. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 25 เม.ย. 2567 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ.2566
37. ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 4 เม.ย. 2567 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
38. รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี 2567 1 เม.ย. 2567 รายการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุน ปี 2567
39. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี2567 26 มี.ค. 2567 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม ครั้งที่3)
40. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี2567 5 มี.ค. 2567 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม ครั้งที่2)
41. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี2567 5 ก.พ. 2567 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม ครั้งที่1)
42. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 6 ก.พ. 2567 รายงานขอจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ มอก.ชั้น3 พร้อมบ่อพัก คสล.สายหนองแวงโอง-หนองรูแข้ ม.2 บ้านหนองแวงโอง (e-bidding)
43. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 6 ก.พ. 2567 รายงานขอจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ มอก.ชั้น3 พร้อมบ่อพัก สายปากทางเข้าบ้านเก่าน้อย ซ.3 หมู่บ้านเสริมทรัพย์ ม.7 (e-bidding)
44. ประกาศผู้ชนะ 7 มี.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ มกอ.ชั้น 3 พร้อมบ่อพัก คสล. สายหนองแวงโอง-หนองรูแข้ ม.2 บ้านหนองแวงโอง(e-bidding)
45. TOR/ราคากลาง 30 ม.ค. 2567 TOR-ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ มอก.ชั้น 3 พร้อมบ่อพัก คสล. สายหนองแวงโอง-หนองรูแข้ ม.2 บ้านหนองแวงโอง(e-bidding)
46. ประกาศผู้ชนะ 7 มี.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ มอก.ชั้น 3 ซ.3 หมู่บ้านเสริมทรัพย์ ม.7 บ้านเก่าน้อย (e-bidding)
47. TOR/ราคากลาง 30 ม.ค. 2567 TOR-จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ มอก.ชั้น 3 ซ.3 หมู่บ้านเสริมทรัพย์ ม.7 บ้านเก่าน้อย(e-bidding)
48. ประกาศผู้ชนะ 8 มี.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล.(ซ.จินดานุสรณ์) ม.1 บ้านหนองแวงไร่
49. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 8 มี.ค. 2567 รายงานขอจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล.(ซ.จินดานุสรณ์) ม.1.บ้านหนองแวงไร่
50. TOR/ราคากลาง 8 มี.ค. 2567 TOR-จ้างก่อสร้างทางระบสยน้ำ คสล.(ซอยจินดานุสรณ์) ม.1 บ้านหนองแวงไร่
51. ประกาศผู้ชนะ 4 มี.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ถนนโพธิราช) ม.9 บ้านหนองแวงไร่
52. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 4 มี.ค. 2567 รายงานขอจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล.(ถนนโพธิราช) ม.9 บ้านหนองแวงไร่
53. TOR/ราคากลาง 4 มี.ค. 2567 TOR-คสล.ก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล.(ถนนโพธิ์ราช) ม.9
54. สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุรายเดือน 29 ก.พ. 2567 สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
55. สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุรายเดือน 31 ม.ค. 2567 สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน มกราคม 2567