ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

# หมวดหมู่ ว/ด/ป รายการ
1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 7 เม.ย. 2566 รายงานการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือและสาระสำคัญของสัญญาฯ (ไตรมาสที่ 2) ประจำปี 2566
2. สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุรายเดือน 1 พ.ค. 2566 สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2566
3. ประกาศผู้ชนะ 11 พ.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๕ บ้านนาโพธิ์ (ถนนนาโพธิ์-หนองหญ้าปล้อง)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4. ประกาศผู้ชนะ 11 พ.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๗ บ้าน เก่าน้อย (ถนนรอบบ้านฝั่งทิศใต้)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5. ประกาศผู้ชนะ 21 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรภายในเขตตำบลในเมือง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวงไร่ (หนองแวงไร่-หนองลุมพุก ซอย
๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 20 มี.ค. 2566 รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการจ้างปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรภายในเขตตำบลในเมือง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวงไร่
(หนองแวงไร่-หนองลุมพุก ซอย ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7. TOR/ราคากลาง 10 มี.ค. 2566 ราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรภายในเขตตำบลในเมือง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวงไร่ (หนองแวงไร่-หนองลุมพุก ซอย ๑)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8. ประกาศผู้ชนะ 30 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 บ้านโสกตลิ่ง (ซอยแยกถนนโสกตลิ่งชลประทานไปศาลากลางบ้าน)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 30 มี.ค. 2566 รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 บ้านโสกตลิ่ง (ซอยแยกถนนโสกตลิ่งชลประทานไปศาลากลางบ้าน)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10. TOR/ราคากลาง 27 มี.ค. 2566 ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 บ้านโสกตลิ่ง (ซอยแยกถนนโสกตลิ่งชลประทานไปศาลากลางบ้าน)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11. ประกาศผู้ชนะ 30 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวงโอง (ซอยหนองแวงโอง 1 ต่อจากเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12. TOR/ราคากลาง 27 มี.ค. 2566 ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวงโอง (ซอยหนองแวงโอง 1 ต่อจากเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 30 มี.ค. 2566 รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวงโอง (ซอยหนองแวงโอง 1 ต่อจากเดิม
)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14. TOR/ราคากลาง 18 เม.ย. 2566 ราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 บ้านนาโพธิ์ (ถนนนาโพธิ์-หนองหญ้าปล้อง)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 18 เม.ย. 2566 ประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 บ้านนาโพธิ์ (ถนนนาโพธิ์-หนองหญ้าปล้อง)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16. ประกาศผู้ชนะ 27 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ถนนประชาสร้างสรรค์) หมู่ที่ 5 บ้านนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17. TOR/ราคากลาง 10 มี.ค. 2566 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรภายในเขตตำบลในเมือง (หนองแวงไร่-หนองลุมพุก ซอย 1) หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวงไร่
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 20 มี.ค. 2566 รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรภายในเขตตำบลในเมือง (หนองแวงไร่-หนองลุมพุก ซอย 1) หมู่ที่ 1
บ้านหนองแวงไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19. ประกาศผู้ชนะ 21 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรภายในเขตตำบลในเมือง (หนองแวงไร่-หนองลุมพุก ซอย 1) หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวงไร่
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20. TOR/ราคากลาง 21 มี.ค. 2566 ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ซอยสุขสันต์พัฒนา ๒ ฝั่งทิศเหนือ) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแวงไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 22 มี.ค. 2566 รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ซอยสุขสันต์พัฒนา ๒ ฝั่งทิศเหนือ) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแวงไร่
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22. ประกาศผู้ชนะ 23 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ซอยสุขสันต์พัฒนา ๒ ฝั่งทิศเหนือ) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแวงไร่
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23. TOR/ราคากลาง 6 ก.พ. 2566 ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยเทศบาล2) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแวงไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 13 ก.พ. 2566 รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยเทศบาล 2) หมู่ที่ 8 บ้านหนองแวงไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25. ประกาศผู้ชนะ 21 ก.พ. 2566 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยเทศบาล 2) หมู่ที่ 8 บ้านหนองแวงไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26. สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุรายเดือน 2 เม.ย. 2566 สรุปผลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
27. สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุรายเดือน 31 มี.ค. 2566 สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2566
28. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 28 มี.ค. 2566 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2565
29. แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง 28 มี.ค. 2566 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566
30. TOR/ราคากลาง 21 มี.ค. 2566 ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ถนนประชาสร้างสรรค์) หมู่ที่ 5 บ้านนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 22 มี.ค. 2566 รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ถนนประชาสร้างสรรค์) หมู่ที่ 5 บ้านนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
32. ประกาศผู้ชนะ 21 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรภายในเขตตำบลในเมือง หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวงไร่ (หนองแวงไร่-หนองลุมพุก ซอย 1)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
33. ประกาศผู้ชนะ 28 ก.พ. 2566 ประกาศผู้ชนะซื้อเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
34. TOR/ราคากลาง 23 มี.ค. 2566 ราคากลางโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมไฟป่า
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่
จังหวัดขอนแก่น
35. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 28 ก.พ. 2566 รายงานขอซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมไฟป่า
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่
จังหวัดขอนแก่น
36. TOR/ราคากลาง 6 ก.พ. 2566 ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างฐานศาลพระภูมิ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
37. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 13 ก.พ. 2566 รายงานขอจ้างโครงการก่อสร้างฐานศาลพระภูมิ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
38. ประกาศผู้ชนะ 21 ก.พ. 2566 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างก่อสร้างฐานศาลพระภูมิ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
39. สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุรายเดือน 28 ก.พ. 2566 สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
40. TOR/ราคากลาง 6 ก.พ. 2566 ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายหนองแวงไร่-หนองรูแข้) หมู่ที่ 8 บ้านหนองแวงไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
41. ประกาศผู้ชนะ 6 ก.พ. 2566 ประกาศผู้ชนะจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายหนองแวงไร่-หนองรูแข้) หมู่ที่ 8 บ้านหนองแวงไร่
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
42. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 6 ก.พ. 2566 รายงานของจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายหนองแวงไร่-หนองรูแข้) หมู่ที่ 8 บ้านหนองแวงไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
43. สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุรายเดือน 1 ก.พ. 2566 สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน มกราคม 2566
44. TOR/ราคากลาง 23 ม.ค. 2566 ราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงผิวจราจรเดิม ด้วยวิธี Asphaltic Concrete (Overlay) หมู่ที่ 4 บ้านโสกตลิ่ง ถนนโสกตลิ่งหนองลุมพุก
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
45. ประกาศผู้ชนะ 25 ม.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างปรับปรุงผิวจราจรเดิม ด้วยวิธี Asphaltic Concrete (Overlay) หมู่ที่ 4 บ้านโสกตลิ่ง ถนนโสกตลิ่งหนองลุมพุก
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
46. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 4 ม.ค. 2566 รายงานการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือและสาระสำคัญของสัญญาฯ (ไตรมาสที่ 1) ประจำปี 2566
47. TOR/ราคากลาง 20 ม.ค. 2566 ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ถนนแสนประเสริฐ ฝั่งทิศตะวันออก) หมู่ที่ 4 บ้านโสกตลิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
48. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 20 ม.ค. 2566 รายงานขอจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ถนนแสนประเสริฐ ฝั่งทิศตะวันออก) หมู่ที่ 4 บ้านโสกตลิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
49. ประกาศผู้ชนะ 20 ม.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ถนนแสนประเสริฐ ฝั่งทิศตะวันออก) หมู่ที่ 4 บ้านโสกตลิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
50. ประกาศผู้ชนะ 20 ม.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ซอยสุขสันต์พัฒนา ๒ ฝั่งทิศใต้ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแวงไร่
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
51. TOR/ราคากลาง 20 ม.ค. 2566 ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ซอยสุขสันต์พัฒนา ๒ ฝั่งทิศใต้ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแวงไร่
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
52. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 20 ม.ค. 2566 รายงานขอจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ซอยสุขสันต์พัฒนา ๒ ฝั่งทิศใต้ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแวงไร่
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
53. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 6 ม.ค. 2566 รายงานขอจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ซอยข้างบ้านนางพุทธชาติ บุรีสมบัติ) หมู่ที่ 8 บ้านหนองแวงไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
54. ประกาศผู้ชนะ 6 ม.ค. 2566 ประกาศผูู้ชนะโครงการจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ซอยข้างบ้านนางพุทธชาติ บุรีสมบัติ) หมู่ที่ 8 บ้านหนองแวงไร่
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
55. TOR/ราคากลาง 6 ม.ค. 2566 ราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ซอยข้างบ้านนางพุทธชาติ บุรีสมบัติ) หมู่ที่ 8 บ้านหนองแวงไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
56. ประกาศผู้ชนะ 6 ม.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยหมื่นแก้ว) หมู่ที่ 6 บ้านศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
57. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 6 ม.ค. 2566 รายงานขอจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยหมื่นแก้ว) หมู่ที่ 6 บ้านศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
58. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 12 ม.ค. 2566 รายงานขอจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรภายในเขตตำบลในเมือง หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวงไร่ (หนองแวงไร่-หนองลุมพุก ซอย 1)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
59. TOR/ราคากลาง 12 ม.ค. 2566 ราคากลางจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรภายในเขตตำบลในเมือง หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวงไร่ (หนองแวงไร่-หนองลุมพุก ซอย 1)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
60. ประกาศผู้ชนะ 17 ม.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
61. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 4 ม.ค. 2566 ประกาศประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
62. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 17 ม.ค. 2566 รายงานของจ้างโครงการจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ถนนรอบบ้าน) หมู่ที่ 7 บ้านเก่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63. TOR/ราคากลาง 17 ม.ค. 2566 ราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ถนนรอบบ้าน) หมู่ที่ 7 บ้านเก่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64. ประกาศผู้ชนะ 18 ม.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ถนนรอบบ้าน) หมู่ที่ 7 บ้านเก่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง