บริหารงานบุคคล

# หมวดหมู่ ว/ด/ป รายการ
1. รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล 26 เม.ย. 2566 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565
2. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 12 เม.ย. 2566 รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
3. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 12 เม.ย. 2566 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปี 2566
4. รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล 12 เม.ย. 2566 รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 12 เม.ย. 2566 การพัฒนาบุคคลากร ประจำปี 2566
6. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 12 เม.ย. 2566 การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร ประจำปี 2566
7. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 11 เม.ย. 2566 หลักเกณฑ์การให้คุณใ้ห้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
8. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 11 เม.ย. 2566 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
9. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 11 เม.ย. 2566 การขับเคลื่อนจริยธรรม ต่อ ประจำปี 2566
10. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 11 เม.ย. 2566 การขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปี 2566
11. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 29 มี.ค. 2566 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร (ต่อ)
12. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 29 มี.ค. 2566 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
13. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 29 มี.ค. 2566 การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร
14. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 5 เม.ย. 2566 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล