บริหารงานบุคคล

# หมวดหมู่ ว/ด/ป รายการ
1. แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 24 เม.ย. 2567 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสามปี พ.ศ.2567
2. การขับเคลื่อนจริยธรรม 23 เม.ย. 2567 ผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลในเมือง
3. รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล 5 เม.ย. 2567 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2566
4. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 20 มี.ค. 2567 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
5. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 20 มี.ค. 2567 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
6. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 20 มี.ค. 2567 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
7. รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล 20 มี.ค. 2567 ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2566
8. แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 20 มี.ค. 2567 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสามปี พ.ศ.2567-2569