สมาชิกสภา

นายสมบูรณ์  ปัญญะ
นายสมบูรณ์ ปัญญะ
ประธานสภา
นางสาวพิมลภา  พร้อมพรั่ง
นางสาวพิมลภา พร้อมพรั่ง
รองประธานสภา
นายบุญมี  พร้อมพรั่ง
นายบุญมี พร้อมพรั่ง
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายสมพงษ์  อายินดี
นายสมพงษ์ อายินดี
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายสมนึก  ชัยชิต
นายสมนึก ชัยชิต
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายอุลัย  เคนดา
นายอุลัย เคนดา
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายกิตติศักดิ์  ใสบาล
นายกิตติศักดิ์ ใสบาล
สมาชิกสภาฯ เขต 2
 นางนิตยา  กลอห้าว
นางนิตยา กลอห้าว
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายบุญเรือง  หวายเหย
นายบุญเรือง หวายเหย
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายจำรัส  ศรีสกุล
นายจำรัส ศรีสกุล
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายสมคิด  เขียวกลม
นายสมคิด เขียวกลม
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายรุ่งระวี  นนทะเสน
นายรุ่งระวี นนทะเสน
สมาชิกสภาฯ เขต 2
Share this Post: