นโยบายความเป็นส่วนตัว

 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เทศบ้านตำบลในเมือง บ้านไผ่  จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของเทศบ้านตำบลในเมือง บ้านไผ่  เท่าที่จำเป็น โดยขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่ท่านใช้ผ่านเว็บไซต์ของเทศบ้านตำบลในเมือง บ้านไผ่  เช่น การลงทะเบียนสมัครใช้บริการบางประเภท การลงทะเบียนกิจกรรมต่างๆ ที่ทำผ่านเว็บไซต์ของเทศบ้านตำบลในเมือง บ้านไผ่  ซึ่งจะมีการเก็บบันทึกการเข้าออกโดยอัตโนมัติ เช่น หมายเลขไอพี (IP Address) เว็บไซต์ที่เข้าออกก่อนและหลัง ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) เป็นต้น
 

  การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จะเก็บรวบรวม รักษา และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านในกรณีที่เทศบ้านตำบลในเมือง บ้านไผ่  พิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของเทศบ้านตำบลในเมือง บ้านไผ่  หรือเพื่อให้ท่านได้รับบริการที่ดี เทศบ้านตำบลในเมือง บ้านไผ่ จะใช้ข้อมูลของท่านให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 

  การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

เทศบ้านตำบลในเมือง บ้านไผ่  จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้เก็บบันทึกไว้ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นของท่านแก่บุคคลที่สาม เว้นแต่ เทศบ้านตำบลในเมือง บ้านไผ่  ได้รับความยินยอมจากท่าน การให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อช่วยให้ท่านสามารถทำธุรกรรมที่ท่านประสงค์ การเปิดเผยข้อมูลนั้น ๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เทศบ้านตำบลในเมือง บ้านไผ่  จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บุคคลที่สามเพื่อนำไปใช้ในการดำเนิน กิจกรรมทางการตลาด เช่น การเสนอขายทางโทรศัพท์ หรือการขายสินค้าทางไปรษณีย์ของสินค้าอื่นๆเป็นต้น 

 

  การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เทศบ้านตำบลในเมือง บ้านไผ่  มีการใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมในการป้องกันการเข้าถึง หรือการแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งมีการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว โดยใช้วิธีการเข้ารหัสและความปลอดภัยทางกายภาพที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการ เข้าใช้งานระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต