ศูนย์บริการร่วมเทศบาล

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 มาตรา 30 กำหนดให้กระทรวงจะต้องจัดให้ส่วนราชการภายใน ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริการประชาชน ร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริการร่วม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการที่จะต้องปฏิบัติตามกฏหมาย หรือกฎอื่นใด ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถาม ขอทราบข้อมูล ขออนุญาต หรือขออนุมัติในเรื่องใดๆ  ที่เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ในกระทรวงเดียวกัน  โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บริการร่วมเพียงแห่งเดียว
- งานให้บริการข้อมูลข่าวสารของทุกหน่วยงาน
- งานใบอนุญาตต่างๆ
- งานออกใบหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
- แบบคำร้อง
- แบบคำขอขึ้นทะเบียน ลงทะเบียน ผู้พิการผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
- การบริการรับเรื่องร้องเรียน
- การขอรับการสนับสนุนการพ่นหมอกควัน
- งานช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- งานขอรับการสนับสนุนสาธารณูปโภคต่าง 
 

Share this Post:

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด