อำนาจหน้าที่กองช่าง

   มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านบริหารงานช่างเกี่ยวกับการวางโครงการ รวบรวมและสำรวจวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในงานสำรวจ  ออกแบบ  การจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบ คุณภาพวัสดุ  งานออกแบบเขียนแบบ  การตรวจสอบการก่อสร้าง  งานควบคุมการก่อสร้างระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างซ่อมบำรุง  การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรมครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติ  ติดตาม  ควบคุมการปฎิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักร  และยานพาหนะ  งานเกี่ยวข้องกับแผนงานควบคุม  เก็บรักษา  การประเมินราคา  ตรวจรับงวดงานเบิกจ่าย  ให้บริการตรวจสอบแบบรูปและรายการ  ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในงานออกแบบก่อสร้างเทศบาล  และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  แบ่งส่วนราชการภายใน  ออกเป็น  4  งาน ดังนี้

1. งานก่อสร้าง
ปฎิบัติงานทางด้าน  งานก่อสร้าง  งานก่อสร้างและบูรณาการถนน  งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ  งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม  งานบำรุงรักษาเครื่องจักร และยานพาหนะ

2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร
ปฎิบัติงานทางด้าน  งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์  งานวิศวกรรม  งานประเมินราคา  งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร  งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์  งานออกแบบ

3. งานประสานสาธารณูปโภค
ปฎิบัติงานทางด้าน  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการ  งานขนส่งและวิศกรรม จราจร  งานระบายน้ำ  งานจัดตกแต่งสถานที่

4. งานผังเมือง
ปฎิบัติงานทางด้าน  งานสำรวจและแผนที่  งานวางผังพัฒนาเมือง  งานควบคุมทางผังเมือง  งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง

 

Share this Post: