บุคลากรกองคลัง

นางศรีสุดา   เอื้อเฟื้อ
นางศรีสุดา เอื้อเฟื้อ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางนลพรรณ   ภูเนนิล
นางนลพรรณ ภูเนนิล
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวสุวรรณา   ทองสมบูรณ์
นางสาวสุวรรณา ทองสมบูรณ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
จ.อ.สุทัศน์   วิศรีปัทย์
จ.อ.สุทัศน์ วิศรีปัทย์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวจิราภรณ์  ไชยไข
นางสาวจิราภรณ์ ไชยไข
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวพันทิพพา   พร้อมพรั่ง
นางสาวพันทิพพา พร้อมพรั่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวขนิษฐา   สุดสาร
นางสาวขนิษฐา สุดสาร
พนักงานจ้างทั่วไป
นายพัฒน์ทยา  นาชิน
นายพัฒน์ทยา นาชิน
พนักงานจ้างทั่วไป
Share this Post: