บุคลากรกองช่าง

นายธนัฐชัย  จำปางาม
นายธนัฐชัย จำปางาม
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายพรเทพ  ปัดภัย
นายพรเทพ ปัดภัย
วิศวกรโยธาชำนาญการ
นางมาณิศรีย์  เถาว์พันธ์
นางมาณิศรีย์ เถาว์พันธ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายภาณุพงศ์ แก้วไตรรัตน์
นายภาณุพงศ์ แก้วไตรรัตน์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายประดิษฐ์  ชาวโพธิ
นายประดิษฐ์ ชาวโพธิ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ( พนักงานขับรถยนต์ )
 นายพงษ์พันธ์  สืบสิงห์
นายพงษ์พันธ์ สืบสิงห์
พนักงานจ้างตามภารกิจ ( พนักงานขับรถยนต์ )
นายสถาปัตย์ ศรีเมืองช่าง
นายสถาปัตย์ ศรีเมืองช่าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า)
นายสมชาย พัดไธสง
นายสมชาย พัดไธสง
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานขับรถยนต์)
นายอนุชา สุวรรณทร
นายอนุชา สุวรรณทร
พนักงานจ้างทั่วไป ( พนักงานขับรถขยะ)
นายทศพร คำทวี
นายทศพร คำทวี
พนักงานจ้างทั่วไป
นายอุทัย ประวรรณา
นายอุทัย ประวรรณา
พนักงานจ้างทั่วไป
นายประสิทธิ สุดสาร
นายประสิทธิ สุดสาร
พนักงานจ้างทั่วไป
นายคำสิงห์ แอแป
นายคำสิงห์ แอแป
พนักงานจ้างทั่วไป
นายมานพ ฝ่ายลี
นายมานพ ฝ่ายลี
พนักงานจ้างทั่วไป
Share this Post: