ผลการดำเนินงาน

งบทดลองรายไตรมาส ( ไตรมาสที่ 2 ) สำหรับไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค. 2567) สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567
งบทดลองรายไตรมาส ( ไตรมาสที่ 1 ) สำหรับไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2566) สิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2566
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินเทศบาลตำบลในเมือง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
รายงานงบการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2566
ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประกาศรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
งบทดลองรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) สำหรับไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2566) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
งบทดลองรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) สำหรับไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.2566) สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน2566
Share this Post: