แผนดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2567
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 -2570
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
แผนการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564
Share this Post: