กฎหมาย/พรบ.

# หมวดหมู่ ว/ด/ป รายการ
1. กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น 22 มิ.ย. 2566 พรบ.ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม ๒๕๓๕
2. กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น 24 มี.ค. 2566 ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท
3. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 16 มี.ค. 2566 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
4. กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น 16 มี.ค. 2566 พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕
5. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 14 ต.ค. 2564 1.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
6. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 14 ต.ค. 2564 2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
7. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 14 ต.ค. 2564 3.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
8. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 14 ต.ค. 2564 4.พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
9. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 14 ต.ค. 2564 5.พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
10. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 14 ต.ค. 2564 6.ระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
11. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 14 ต.ค. 2564 7.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ฉบับที่ 2
12. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 14 ต.ค. 2564 8.พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
13. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 14 ต.ค. 2564 9.พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
14. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 14 ต.ค. 2564 10.พระราชกฤษฎีการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563
15. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 14 ต.ค. 2564 11.กฎกระทรวงการงดหรือลดเบี้ยปรับ พ.ศ.2562
16. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 14 ต.ค. 2564 12.กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคำนวณมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ.2562
17. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 14 ต.ค. 2564 13.กฎกระทรวงกำหนดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่าเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์สมควรแก่สภาพ พ.ศ.2562
18. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 14 ต.ค. 2564 14.กฎกระทรวงการผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
19. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 14 ต.ค. 2564 15.ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม
20. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 14 ต.ค. 2564 16.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์
21. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 14 ต.ค. 2564 17.ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดเก็บภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีการใช้ประโยชน์หลายประเภท
22. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 14 ต.ค. 2564 18.กฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
23. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 14 ต.ค. 2564 19.พระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ.2510
24. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 14 ต.ค. 2564 20.กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่ง
25. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 14 ต.ค. 2564 21.การกำกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
26. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 14 ต.ค. 2564 22.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
27. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 14 ต.ค. 2564 23.กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 14 ต.ค. 2564 24.กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้
29. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 14 ต.ค. 2564 25.กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ
30. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 14 ต.ค. 2564 26.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
31. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 14 ต.ค. 2564 27.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ์้อ
32. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 14 ต.ค. 2564 28.ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศ
33. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 14 ต.ค. 2564 29.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
34. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 14 ต.ค. 2564 30.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2554)
35. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 14 ต.ค. 2564 31.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 1)
36. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 14 ต.ค. 2564 32.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 (ฉบับที่ 2)
37. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 14 ต.ค. 2564 33.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 (ฉบับที่ 3)
38. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 14 ต.ค. 2564 34.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 (ฉบับที่ 1)
39. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 14 ต.ค. 2564 35.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2)
40. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 14 ต.ค. 2564 36.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 3)
41. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 14 ต.ค. 2564 37.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 (ฉบับที่ 4)
42. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 14 ต.ค. 2564 38.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1)
43. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 11 ต.ค. 2564 39.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 2)
44. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 11 ต.ค. 2564 40.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 3)
45. อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาเทศบาล 11 ต.ค. 2564 อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล
46. อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาเทศบาล 11 ต.ค. 2564 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
47. กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น 11 ต.ค. 2564 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14) พ.ศ.2562