ประกาศเทศบาล

# รายการ ว/ด/ป
1. ฐานข้อมูลตลาดของเทศบาลตำบลในเมือง 20 ธ.ค. 2566
2. ประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการธนาคารขยะ 26 เม.ย. 2567
3. ประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 7 ก.พ. 2566
4. สรุปรายงานผลการดำเนินการโ๕รงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 29 ก.ย. 2566
5. โครงการกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปี ๒๕๖๖ 25 ก.ค. 2566
6. โครงการรณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกของพนักงานและประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 13 มี.ค. 2566
7. โครงการหิ้วปิ่นโต ลดขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 12 พ.ค. 2566
8. โครงการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพและอาหารสัตย์ จากขยะมูลฝอยที่เหลือจากพืชผลทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 16 มิ.ย. 2566
9. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อพ.สธ.-อปท.) 6 มี.ค. 2566
10. รายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประจำปีงบประมาณ 2566 ของเทศบาลตำบลในเมือง ประจำปีงบประมาณ 2566อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 1 ต.ค. 2566
11. รายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 1 ต.ค. 2566
12. ประกาศ ประชาสัมพันธ์การจ้างงานคนพิการ 11 มิ.ย. 2567
13. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลในเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กายดี จิตดี ชีวีเป็นสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 21 มิ.ย. 2566
14. กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์วิธีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการใช้พลังงานไฟฟ้าของ เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 1 ต.ค. 2566
15. โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการลดภาวะก๊าซเรือนกระจก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 15 ก.ย. 2565
16. ประชาสัมพันธ์ นโยบาย และแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ปีงบประมาณ 2566 เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหัวดขอนแก่น 1 ต.ค. 2566
17. นโยบาย และแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหัวดขอนแก่น 1 ต.ค. 2566
18. วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 6.00 น. นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าที่เทศบาล กำนันตำบลในเมือง และประชาชนชาวบ้านศิลา หมู่ที่ 6 ได้เข้าร่วมโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีง 30 มี.ค. 2566
19. เทศบาลตำบลในเมืองได้ดำเนินการให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเมือง 15 มิ.ย. 2566
20. กิจกรรมเตรียมความพร้อมเรื่องโรคมือ เท้า ปาก กิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออก ตรวจสารเคมีในเลือด ตรวจสุขภาพปากและฟัน และกิจกรรมตรวจโควิด-19 ในทางเดินหายใจ (ATK) 12 มิ.ย. 2566
21. ฐานข้อมูลตลาดในพื้นที่ตำบลในเมือง ประจำปี พ.ศ. 2566 5 ม.ค. 2566
22. ประกาศ การจัดกิจกรรมเนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น 12 ธ.ค. 2566
23. เดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 2566
24. ประกาศ โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 10 พ.ย. 2566
25. ประกาศ ข้อมูลปราชญ์ท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาท้่องถิ่น 10 มิ.ย. 2567
26. ประกาศ เทศบาลตำบลในเมือง มีลานกีฬา/สนามกีฬา ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย 11 ต.ค. 2566
27. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 10 มิ.ย. 2567
28. กิจกรรมเตรียมความพร้อมเรื่องโรคมือ เท้า ปาก กิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออก ตรวจสารเคมีในเลือด ตรวจสุขภาพปากและฟัน และกิจกรรมตรวจโควิด-19 ในทางเดินหายใจ (ATK) 11 มิ.ย. 2566
29. ประกาศกำหนดนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 20 ธ.ค. 2566
30. ประกาศกำหนดนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 3 ส.ค. 2566
31. ประกาศกำหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2566 6 มิ.ย. 2566
32. ประกาศกำหนดนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 24 มี.ค. 2566
33. ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2566 28 มี.ค. 2566
34. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO GiFt Policy ปีพ.ศ.2567 25 มี.ค. 2567
35. 2.เรื่อง ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๗ 6 ก.พ. 2567
36. 1.เรื่อง ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๗ 6 ก.พ. 2567
37. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ 22 ม.ค. 2567
38. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 15 ม.ค. 2567
39. ผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจำนวน40โครงการ ประจำปี2566 15 พ.ย. 2566
40. เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาติโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 30 ต.ค. 2566
41. สร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่๓๒/๒๕๖๖ 25 ต.ค. 2566
42. ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 17 ต.ค. 2566
43. ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานทั่วไป 28 ส.ค. 2566
44. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 24 ส.ค. 2566
45. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 10 ส.ค. 2566
46. แหล่งเรียนรู้ด้านอนุรักษ์พลังงาน 30 มิ.ย. 2565
47. ฐานข้อมูลตลาดในพื้นที่ตำบลในเมือง ประจำปี พ.ศ. 2565 5 ม.ค. 2565
48. สรุปผลการดำเนินการตรวจสภาพน้ำเสีย ตามมาตร 80 ประจำปี 2565 3 ธ.ค. 2565
49. ฐานข้อมูลผู้พิการ 2565 1 ม.ค. 2565
50. ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ 2565 1 ม.ค. 2565
51. เทศบาลตำบลในเมือง ร่วมรณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 2565
52. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 7 มี.ค. 2565
53. มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 5 มิ.ย. 2566
54. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย พ.ศ.2566 23 มิ.ย. 2566
55. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง ประกาศใช้ระเบียบสภาเมศบาลตำบลในเมือง ว่าด้วยการดำเนินการประชาชน ในการเข้าชื่อเทศบัญญัติ พ.ศ.2566 23 มิ.ย. 2566
56. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 23 มิ.ย. 2566
57. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทคาราโอเกะ พ.ศ. 2566 23 มิ.ย. 2566
58. เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 20 ธ.ค. 2565
59. เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 10 ส.ค. 2565
60. เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 24 พ.ค. 2565
61. เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 25 ก.พ. 2565
62. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลในเมือง 20 มิ.ย. 2566
63. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง ทเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 26 เม.ย. 2566
64. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 12 เม.ย. 2566
65. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง ขอความอนุเตราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 30 มี.ค. 2566
66. ประกาศเจตนารมย์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี 2566 5 เม.ย. 2566
67. ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท 21 มี.ค. 2566
68. กำหนดการโครงการงานประพเณีบุญเดือนสี่ (บุญมหาชาติ) 1 มี.ค. 2566
69. การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 30 ม.ค. 2566
70. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง ขยายเวลาการรับชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยไม่คิดค่าปรับ - เงินเพิ่ม ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 4 ก.ค. 2565
71. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเทศษบาลตำบลในเมือง 10 พ.ค. 2564
72. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง กำหนดให้สถานที่ราชการ สถานศึกษาในสังกัด สถานที่สาธารณะ เป็นเขตปลดบุหรี่และเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ 12 ต.ค. 2564
73. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลในเมือง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 25 ก.พ. 2565
74. คำสั่งเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา 1 มิ.ย. 2565
75. คำสั่งเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 1 มิ.ย. 2565
76. คำสั่งเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 1 มิ.ย. 2565
77. คำสั่งเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด 1 มิ.ย. 2565
78. คำสั่งเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล 1 มิ.ย. 2565
79. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลในเมือง 1 ต.ค. 2564
80. ข้อมูลปราชญ์ท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 3 ม.ค. 2565
81. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 28 ก.พ. 2565
82. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง นโยบานยไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy) 2 มี.ค. 2565
83. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลตำบลในเมือง 28 มี.ค. 2565
84. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 14 มี.ค. 2565
85. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 14 มี.ค. 2565
86. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 14 มี.ค. 2565
87. ประกาศเทศบาลตำบลใยนเมือง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562(เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.23565) โดยไม่คิดค่าปรับ-เงินเพิ่ม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 1 มี.ค. 2565
88. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปรงบประมาณ พ.ศ.2565 14 ก.พ. 2565
89. คำสั่งเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 8 มี.ค. 2565
90. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 27 ม.ค. 2565
91. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖) 21 ม.ค. 2565
92. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง มาตรการดำเนินการกรณีพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด 2 พ.ย. 2564
93. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง การป้องกันโรค และภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2564 2 พ.ย. 2564
94. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง การป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดเหตุอัคคีภัยในช่วงฤดูหนาว 2 พ.ย. 2564
95. หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการใช้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2564 2 ก.ย. 2564
96. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 2 มิ.ย. 2564
97. วันต่อต้านยาเสพติดโลก 21 มิ.ย. 2564