E-Service

คำร้องทั่วไป

คำแนะนำในการรับบริการคำร้องออนไลน์
1.กรอกข้อมูลที่แท้จริงให้ครบถ้วนเพื่อสะดวกในการติดต่อกลับ กรณีจำเป็น
2.ใช้ถ้อยคำที่สุภาพในการเขียนคำร้อง
3.ตรวจสอบความเรียบร้อยและความถูกต้องก่อน ส่งข้อมูล
เลขบัตรประชาชน * เฉพาะเลข 13 หลัก

คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ *
นามสกุล *

อายุ *
อาชีพ *
บ้านเลขที่*

หมู่ที่ *
ถนน
แขวง/ตำบล*

เขต/อำเภอ *
จังหวัด*
โทรศัพท์*

ยื่นคำขอเกี่ยวกับเรื่อง *

ขอยื่นคำร้อง ดังนี้*