รู้จักหน่วยงาน

ประวัติความเป็นมา

ตำบลในเมือง  เป็นตำบล 1ใน 10 ตำบล   ของอำเภอบ้านไผ่   จังหวัดขอนแก่น   โดยจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 และได้รับการปรับขนาดเป็นขนาดกลางตามมติ ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2550 และประกาศ อบต.ในเมือง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม  2550 และได้ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง เป็นเทศบาลตำบลในเมือง ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2552

Share this Post:

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด