เทศบัญญัติ

# หมวดหมู่ ว/ด/ป รายการ
1. เทศบัญญัติเทศบาลตำบลในเมือง 6 มิ.ย. 2567 การจัดการขายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2567
2. เทศบัญญัติเทศบาลตำบลในเมือง 6 มิ.ย. 2567 การคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด พ.ศ.2567
3. เทศบัญญัติเทศบาลตำบลในเมือง 6 มิ.ย. 2567 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อพ.ศ.2567
4. เทศบัญญัติเทศบาลตำบลในเมือง 21 พ.ค. 2567 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
5. เทศบัญญัติเทศบาลตำบลในเมือง 21 พ.ค. 2567 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
6. เทศบัญญัติเทศบาลตำบลในเมือง 21 พ.ค. 2567 ระเบียบสภาเทศบาลตำบลในเมือง
7. เทศบัญญัติเทศบาลตำบลในเมือง 21 พ.ค. 2567 สถานที่จำหน่ายอาหาร
8. เทศบัญญัติเทศบาลตำบลในเมือง 21 พ.ค. 2567 การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
9. เทศบัญญัติเทศบาลตำบลในเมือง 21 พ.ค. 2567 การติดตั้งบ่อดักไขมัน
10. เทศบัญญัติเทศบาลตำบลในเมือง 21 พ.ค. 2567 ตลาด (ฉบับที่2)
11. เทศบัญญัติเทศบาลตำบลในเมือง 21 พ.ค. 2567 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
12. เทศบัญญัติเทศบาลตำบลในเมือง 21 พ.ค. 2567 การจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ
13. เทศบัญญัติเทศบาลตำบลในเมือง 21 พ.ค. 2567 การจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
14. เทศบัญญัติเทศบาลตำบลในเมือง 21 พ.ค. 2567 การควยคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทคาราโอเกะ
15. เทศบัญญัติเทศบาลตำบลในเมือง 21 พ.ค. 2567 การควบคุมสัตว์หรือปล่อยสัตว์
16. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 31 ต.ค. 2566 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
17. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 31 ต.ค. 2566 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
18. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 11 ก.พ. 2565 ส่วนที่ 2 เนื้อหาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
19. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 11 ก.พ. 2565 ส่วนที่ 1 หน้าปก ประกาศ สารบัญ
20. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 18 ส.ค. 2564 เทศบัญญัติ 2564