แบบฟอร์มสำหรับประชาชน

# ว/ด/ป รายการ
1. 1 พ.ย. 2565 แบบขอรับน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
2. 4 ส.ค. 2564 แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน (ผ.ท.1)
3. 4 ส.ค. 2564 แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง (ผ.ท.2)
4. 4 ส.ค. 2564 แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับป้ายและการประกอบกิจการค้า (ผ.ท.3)
5. 4 ส.ค. 2564 แบบทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4)
6. 4 ส.ค. 2564 แบบทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5)
7. 4 ส.ค. 2564 แบบบัญชีคุมทะเบียนทรัพย์สินและทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.6)
8. 4 ส.ค. 2564 ตัวอย่างแบบแผนที่ภาษี (ผ.ท.7) กระดาษไข A1
9. 4 ส.ค. 2564 แบบบัญชีคุมแปลงที่ดินและข้อมูลการเสียภาษี
10. 4 ส.ค. 2564 ตัวอย่างการจัดทำผังบริเวณ
11. 4 ส.ค. 2564 แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน
12. 4 ส.ค. 2564 แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง
13. 4 ส.ค. 2564 แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับอาคารชุด
14. 4 ส.ค. 2564 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.5)
15. 4 ส.ค. 2564 หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6)
16. 4 ส.ค. 2564 แบบแสดงรายการการคำนวณภาษีอาคารชุด/ห้องชุด (ภ.ด.ส.8)
17. 4 ส.ค. 2564 แบบเสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.7)
18. 4 ส.ค. 2564 คำร้องขอรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส9)
19. 4 ส.ค. 2564 คำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.10)
20. 4 ส.ค. 2564 ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.11)