นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

นายรัตนชัย วิชัย

นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

ปลัดเทศบาลตำบลในเมือง

นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง

ปลัดเทศบาลตำบลในเมือง

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
26 ก.ย. 2566   ผู้ดูแลระบบ   1
เทศบาลตำบลในเมือง ได้เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมือง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ในวันจันทร์ ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖
26 ก.ย. 2566   ผู้ดูแลระบบ   1
โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลในเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
26 ก.ย. 2566   ผู้ดูแลระบบ   1
โครงการปรับปรุงผิวจราจร (ถนนสายโสกตลิ่ง - หนองลุมพุก) หมู่ที่ ๔ บ้านโสกตลิ่ง
18 ก.ย. 2566   ผู้ดูแลระบบ   14
โครงการกิจกรรมเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลในเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
14 ก.ย. 2566   ผู้ดูแลระบบ   22
เทศบาลตำบลในเมืองได้ดำเดินโครงการ9กิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยเทศบาลตำบลในเมือง จำนวน 9 โครงการ ดังนี้
5 ก.ย. 2566   ผู้ดูแลระบบ   37
เทศบาลตำบลในเมืองได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์กร (OD) หลักสูตรการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๓o-๓๑ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๖๖
4 ก.ย. 2566   ผู้ดูแลระบบ   53
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
8 ส.ค. 2566   ผู้ดูแลระบบ   51
การตรวจประเมินเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบสุดท้าย (รอบที่ ๓) ผ่านวิดิโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมือง ๑ 
18 ก.ค. 2566   ผู้ดูแลระบบ   56
ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้ที่นี่

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1. รายงานขอจัดซื้อ จัดจ้าง การเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรในเขตตำบลในเมือง (ซอยไปนานายเอื้อน
เอื้อเฟื้อ) ม.8
16 พ.ค. 2566
2. รายงานขอจัดซื้อ จัดจ้าง การเสนอราคาจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. (ซอยประชาร่วมใจ) ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2566
3. ประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 บ้านนาโพธิ์ (ถนนนาโพธิ์-หนองหญ้าปล้อง)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 เม.ย. 2566
4. รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวงโอง (ซอยหนองแวงโอง 1 ต่อจากเดิม
)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มี.ค. 2566
5. รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 บ้านโสกตลิ่ง
(ซอยแยกถนนโสกตลิ่งชลประทานไปศาลากลางบ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มี.ค. 2566
ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรในเขตตำบลในเมือง (ซอยไปนานายเอื้อน เอื้อเฟื้อ) ม.8 24 พ.ค. 2566
2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. (ซอยประชาร่วมใจ) ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2566
3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๗ บ้าน เก่าน้อย
(ถนนรอบบ้านฝั่งทิศใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 พ.ค. 2566
4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๕ บ้านนาโพธิ์
(ถนนนาโพธิ์-หนองหญ้าปล้อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 พ.ค. 2566
5. ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวงโอง (ซอยหนองแวงโอง 1 ต่อจากเดิม
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มี.ค. 2566
-----ยังไม่มีข้อมูล------

สรุปรายงาน จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1. รายงานการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือและสาระสำคัญของสัญญาฯ (ไตรมาสที่ 2)
ประจำปี 2566
7 เม.ย. 2566
2. รายงานการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือและสาระสำคัญของสัญญาฯ (ไตรมาสที่ 1)
ประจำปี 2566
4 ม.ค. 2566
3. รายงานการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือและสาระสำคัญของสัญญาฯ (ไตรมาสที่ 4)
ประจำปี 2565
10 ต.ค. 2565
4. รายงานการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือและสาระสำคัญของสัญญาฯ (ไตรมาสที่ 3)
ประจำปี 2565
4 ก.ค. 2565
5. รายงานการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือและสาระสำคัญของสัญญาฯ (ไตรมาสที่ 2)
ประจำปี 2565
8 เม.ย. 2565

ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง

ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1. ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานทั่วไป 28 ส.ค. 2566
2. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 24 ส.ค. 2566
3. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
10 ส.ค. 2566
4. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทคาราโอเกะ พ.ศ. 2566 23 มิ.ย. 2566
5. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 23 มิ.ย. 2566

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ รายการ
1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
2. แผนพัฒนา ปีงบปรมาณ 2561-2565

แผนการดำเนินงานประจำปี

ลำดับ รายการ
1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 -2570
2. แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
3. แผนการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565
5. แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)

ผลการดำเนินงาน

ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 12 เม.ย. 2566
2. ผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี 2566
12 เม.ย. 2566
3. รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลในเมือง ประจำปี พ.ศ.2565 11 เม.ย. 2566
4. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินเทศบาลตำบลในเมือง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 3 เม.ย. 2566
5. งบทดลองรายไตรมาส ( ไตรมาสที่ 2 ) สำหรับไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.2566) สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 31 มี.ค. 2566

รายงานผลการดำเนินงาน

ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในปี พ.ศ.2565 27 เม.ย. 2566
2. ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2566 27 เม.ย. 2566
3. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) 27 เม.ย. 2566
4. รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2566 12 เม.ย. 2566
5. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) 11 เม.ย. 2566

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายการ เลขที่/วันที่ลงเว็บไซต์
กิจกรรมโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี รุ่นที่ 3 ปี 2566
[เอกสาร word]
มท 0816.3/ว3928
25/09/2566
การให้ได้รับเงินเดือนของผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร มท 0809.3/ว3855
21/09/2566
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
[เอกสาร word]
มท 0808.3/ว3884
22/09/2566
แจ้งขยายระยะเวลาการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
[เอกสาร word]
มท 0810.4/ว3913
25/09/2566
การดำเนินการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
มท 0805.5/ว8964
26/09/2566

บริการประชาชน

เทศบาลตำบลในเมือง ยินดีให้บริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล

แบบฟอร์มบริการประชาชน

แบบฟอร์มสำหรับบริการประชาชน

เว็บบอร์ด

กระดานข่าว

คู่มือประชาชน

หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน สำหรับบริการประชาชน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

E-service

บริการประชาชนออนไลน์