รู้จักหน่วยงาน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลในเมือง  (Vision) “ชุมชนน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก ผนวกการเรียนรู้คู่คุณธรรม นำพาเศรษฐกิจ”

พันธกิจการพัฒนาเทศบาลตำบลในเมือง  ( Mission )
1. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อรองรับขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
2. การกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  น้ำเสีย  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. สนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน
5. ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี  และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

จุดมุ่งหมาย

  • ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น พอเพียง และพึ่งตนเองได้
  • สนับสนุนให้การสงเคราะห์และฟื้นฟูเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในสังคมผู้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามสมควรแก่อัตภาพ
  • สิ่งแวดล้อมดีชุมชนน่าอยู่ มีความปลอดภัย
  • ส่งเสริมสนับสนุนการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง  ทั้งการศึกษาในระบบ  นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยแก่เยาวชน ประชาชน  และผู้ด้อยโอกาสในสังคมประชาชนมีระดับ การศึกษา ที่สูงขึ้นทั้งในและนอกระบบ  
  • มีการบริหารจัดการภาครัฐที่เป็นระบบโดยประชาชนมีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่

Share this Post:

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด