อำนาจหน้าที่สำนักปลัดฯ

สำนักงานปลัด 
    สำนักปลัดเทศบาลเป็นส่วนราชการระดับเทียบเท่ากอง อยู่ในการกำกับดูแลและบังคับบัญชาของปลัดเทศบาล ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการนี้ คือ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า สำนักปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของผู้บริหารเทศบาล สภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล โดยเฉพาะอยา่งยิ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการและสารบรรณ การเลือกตั้ง การบริหารงานบุคคล การทะเบียนและบัตร การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย การรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง รวมทั้งปฏิบัติงานที่ต้องประสานการปฏิบัติเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงานตลอดจนการปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย และแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้                        
1.งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ                             
  (1) งานสารบรรณของเทศบาล                             
  (2) งานดูแลรักษาจัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์การติดต่อ และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ                             
  (3) งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล                             
  (4) งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ ขอความร่วมมือ                             
  (5) งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ                             
  (6) งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง                             
  (7) งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล                             
  (8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย                         
2. งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ                             
  (1) งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง                             
  (2) งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้ายและเลื่อนระดับ                             
  (3) งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก                             
  (4) งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง                             
  (5) งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล                             
  (6) งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี                             
  (7) งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง                             
  (8) งานพัฒนาบุคลากร เช่น ฝึกอบรม สัมมนา เป็นต้น                             
  (9) งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ                             
  (10) งานสวัสดิการพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง                             
  (11) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ                             
  (12) งานขอพระราชเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์                             
  (13) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย                                          
3. งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ                             
   (1) งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล                             
   (2) งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล                              
   (3) งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น                                                            
   (4) งานจัดทำวารสารของเทศบาล                             
   (5) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย                          
4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ                             
   (1) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ                             
   (2) งานป้องกันแลระงับอัคคีภัย                             
   (3) งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัย ต่าง ๆ                             
   (4) งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                             
   (5) งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน                             
   (6) งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร                             
   (7) งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                             
   (8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย                        
5. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่เกี่ยวกับ                             
   (1) งานรวบรวมวิเคราะห์ให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ                             
   (2) งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง                             
   (3) งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ – รายจ่าย ของเทศบาลในอนาคต                             
   (4) งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนา ของเทศบาลระยะ 3ปี และแผนประจำปี                             
   (5) งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ เพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง                             
   (6) งานประสานกับหน่วยงานในเทศบาล และหน่วยงานอื่นที่เสนอขอสาธารณูปการในเขตเทศบาล และหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการงานแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน                             
   (7) และแก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับนโยบายของประเทศ                                                              
6. งานพัฒนาชุมชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ                                  
   (1) งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมกรชุมชน เพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง                                  
   (2) งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เก่ี่ยวกับการพัฒนาชุมชน                                  
   (3) งานจัดระเบียบชุมชน                                  
   (4) งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำมาบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน                                  
   (5) งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน                                  
   (6) งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา  การอนามัย และสุขาภิบาล                                    
   (7) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย                                        
7. งานนิติการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ                                  
   (1) งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง                                  
   (2) งานจัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย                                  
   (3) งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์                                  
   (4) งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ                                  
   (5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย                                                   
8.งานสาธารณสุข มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานต่าง ๆ ดังนี้
   (1) การวางแผนด้านสาธารณสุข
   (2) การจัดทำแผนตามโครงการงานด้านสาธารณสุข ประสานแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ
   (3) รวบรวมผลการปฏิบัติสาธารณสุขของเทศบาล งานข้อมูลข่าวสาร
   (4) การประเมินผลนิเทศและติดตามผลงานด้านสาธารณสุข
   (5) และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
   (6) การวางแผนการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
   (7) วางแผนการจัดอบรมเพื่อพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน
   (8) การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
   (9) ประสานการดำเนินงานเกี่ยวกับการฝึกอบรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการประเมินผล
  (10) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Share this Post: