กองการศึกษา

บุคลากรกองการศึกษา

นายอนุชิต   สมอคำ
นายอนุชิต สมอคำ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางมณี   ปักเขตานัง
นางมณี ปักเขตานัง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางอรวรรณ   มหาวงศ์
นางอรวรรณ มหาวงศ์
ครูผู้ดูแลเด็ก ( ระดับ คศ.2 )
นางนงนุช   พงษ์ประชา
นางนงนุช พงษ์ประชา
ครูผู้ดูแลเด็ก ( ระดับ คศ.2 )
นางสมพร   กองแก้ว
นางสมพร กองแก้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก (ระดับ คศ.2)
นางสุพัตรา   ชัยชิต
นางสุพัตรา ชัยชิต
ครูผู้ดูแลเด็ก ( ระดับ คศ.1)
นางสมปอง   ชาวโพธิ์
นางสมปอง ชาวโพธิ์
พนักงานจ้างตามภารกิจ ( ผู้ดูแลเด็ก )
นางอมรรัตน์   ม่วงใหม่
นางอมรรัตน์ ม่วงใหม่
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก)
นางเขมจิรา   ลาเวียง
นางเขมจิรา ลาเวียง
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)
นางปรียาพร  ทิทา
นางปรียาพร ทิทา
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก)
Share this Post: