คู่มือปฏิบัติงาน

# หมวดหมู่ ว/ด/ป รายการ
1. คู่มือการให้บริการสำหรับผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อ 10 เม.ย. 2567 คู่มือการให้บริการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
2. คู่มือการให้บริการสำหรับผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อ 21 มี.ค. 2567 คู่มือการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
3. คู่มือการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ 20 มี.ค. 2567 คู่มือการให้บริการหรือแนวทางการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน
4. คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 22 ก.พ. 2567 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
5. คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 21 ก.พ. 2567 คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6. คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 10 มี.ค. 2565 คู่มือการปฏิบัติงานธุระการและงานสาบรรณ