รายงานการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2566
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2566
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี 2567
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายงานรายรับราย-จ่ายประจำปี 2566(สถิติการคลัง)
รายงานข้อมูลประมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลตำบลในเมืองประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนเบาะแสการทุจริต
Share this Post: