รายงานการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดให้พลังงานของเทศบาลตำบลในเมือง
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการการทุจริต ประจำปี
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี
Share this Post: