รายงานการดำเนินงาน

รายงานข้อมูลประมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลตำบลในเมืองประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนเบาะแสการทุจริต
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดให้พลังงานของเทศบาลตำบลในเมือง
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
Share this Post: