ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อ...

วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๔...

Read More
เทศบาลตำบลในเมือง ได้เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมือง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ในวันจันทร์ ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลในเมือง ได้เปิดประชุ...

เทศบาลตำบลในเมือง ได้เปิดประชุมสภาเทศบาลต...

Read More
โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลในเมือง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กแล...

วันเสาร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลในเ...

Read More
โครงการปรับปรุงผิวจราจร (ถนนสายโสกตลิ่ง - หนองลุมพุก) หมู่ที่ ๔ บ้านโสกตลิ่ง

โครงการปรับปรุงผิวจราจร (ถนนสา...

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐...

Read More
โครงการกิจกรรมเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลในเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

โครงการกิจกรรมเพื่อสนับสนุนค่า...

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ &nb...

Read More
เทศบาลตำบลในเมืองได้ดำเดินโครงการ9กิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยเทศบาลตำบลในเมือง จำนวน 9 โครงการ ดังนี้

เทศบาลตำบลในเมืองได้ดำเดินโครง...

เทศบาลตำบลในเมืองได้ดำเดินโครงการกิจกรรมใ...

Read More
เทศบาลตำบลในเมืองได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์กร  (OD) หลักสูตรการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๓o-๓๑ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลในเมืองได้จัดโครงการ...เทศบาลตำบลในเมืองได้จัดโค...

Read More
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เ...

ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายและร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาล รายละเอียดตาม Read More

การตรวจประเมินเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบสุดท้าย (รอบที่ ๓) ผ่านวิดิโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมือง ๑ 

การตรวจประเมินเพื่อคัดเลือกองค...

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลในเมือง รับการตรวจประเม...

Read More
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย...

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง เป็นประ...

Read More
กิจกรรมหนูน้อยตาวิเศษเก็บขยะบริเวณนอกรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวงไร่

กิจกรรมหนูน้อยตาวิเศษเก็บขยะบร...

เช้าวันจันทร์ ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ กิจกรรมของเด็กๆ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก...

Read More
ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๖

ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทส...

วันเสาร์ ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น น...

Read More