ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลในเมือง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กแล...

วันเสาร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลในเมือง ได้จัดโครงการส่งเสริมกิจ...

Read More
โครงการปรับปรุงผิวจราจร (ถนนสายโสกตลิ่ง - หนองลุมพุก) หมู่ที่ ๔ บ้านโสกตลิ่ง

โครงการปรับปรุงผิวจราจร (ถนนสา...

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายรัตนชัย วิชัย นายกเ...

Read More
โครงการกิจกรรมเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลในเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

โครงการกิจกรรมเพื่อสนับสนุนค่า...

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖  เทศบาลตำบลในเมือง  จัดโครง...

Read More
เทศบาลตำบลในเมืองได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์กร  (OD) หลักสูตรการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๓o-๓๑ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลในเมืองได้จัดโครงการ...

เทศบาลตำบลในเมืองได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์กร (OD) หลักสูตรการ...

Read More
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เ...

ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายและร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาล รายละเอียดตาม Read More

การตรวจประเมินเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบสุดท้าย (รอบที่ ๓) ผ่านวิดิโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมือง ๑ 

การตรวจประเมินเพื่อคัดเลือกองค...

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลในเมือง รับการตรวจประเม...

Read More
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย...

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง เป็นประ...

Read More
กิจกรรมหนูน้อยตาวิเศษเก็บขยะบริเวณนอกรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวงไร่

กิจกรรมหนูน้อยตาวิเศษเก็บขยะบร...

เช้าวันจันทร์ ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ กิจกรรมของเด็กๆ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก...

Read More
ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๖

ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทส...

วันเสาร์ ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น น...

Read More
ลงพื้นที่สำรวจ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๔ สายทาง

ลงพื้นที่สำรวจ เพื่อขอรับการสน...

นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง มอบหมายให้ นายอภิวัฒน์ เงาะเศ...

Read More
เปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ใน...

วันพุธ ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีต...

Read More
เทศบาลตำบลในเมือง ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ภายใต้แคมเปญเรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด

เทศบาลตำบลในเมือง ร่วมประชาสัม...

ประชาสัมพันธ์โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระร...

Read More