ข่าวประชาสัมพันธ์

ขบวนแห่พระเวสสันดรและเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง ประเพณีบุญมหาชาติ 2567

ขบวนแห่พระเวสสันดรและเชิญพระเว...

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 เวลา 13.00น. เทศบาลตำบลในเมือง นำโดย...

Read More
ประเพณีบุญมหาชาติประจำปี พ.ศ. 2567

ประเพณีบุญมหาชาติประจำปี พ.ศ. ...

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 เวลา 09.30น. เทศบาลตำบลในเมือง นำโดย...

Read More
กิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนและโครงการอาสาท้องถิ่นรักโลก (อถล.) พ.ศ.๒๕๖๗

กิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมช...

เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
เทศบาลตำบลใน...

Read More
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในช...

เมื่อวันพุธ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลในเมือง จัด...

Read More
โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ประจำ...

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลในเมืองได...

Read More
สื่อประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ในการป้องกันการทุจริตที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช.

สื่อประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ในก...

สื่อประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ในการป...

Read More
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล...

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหา...

Read More
เรื่อง ดำเนินการสุ่มตรวจครัวเรือนที่ได้จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลในเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เรื่อง ดำเนินการสุ่มตรวจครัวเร...

เมื่อวันพุธ ที่ 31 มกราคม พ.ศ.2567 นายรัต...

Read More
เทศบาลตำบลในเมืองได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์กร(OD) หลักสูตร การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลในเมืองได้จัดโครงการ...

เทศบาลตำบลในเมืองได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองคืกร (OD)  หลักส...

Read More
โครงการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการควบคุมป้องกันและเฝ้าระว...

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2567 นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีต...

Read More
มอบเงินช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (เหตุอัคคีภัย)

มอบเงินช่วยเหลือประชาชนที่ประส...

เมื่อวันพุธ ที่ 24 มกราคม 2567 นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือ...

Read More
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ก...

เมื่อวันพุธ ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2567 นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลใน...

Read More