ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่สำรวจ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๔ สายทาง

ลงพื้นที่สำรวจ เพื่อขอรับการสน...

นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง มอบหมายให้ นายอภิวัฒน์ เงาะเศ...

Read More
เปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ใน...

วันพุธ ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีต...

Read More
เทศบาลตำบลในเมือง ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ภายใต้แคมเปญเรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด

เทศบาลตำบลในเมือง ร่วมประชาสัม...

ประชาสัมพันธ์โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระร...

Read More
ร่วมฟังธรรมเทศนางานบุญมหาชาติ ซึ่งวันนี้ เป็นวันฟังเทศน์มหาชาดก

ร่วมฟังธรรมเทศนางานบุญมหาชาติ ...

วันจันทร์ ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลในเมือง นำโดย นาย...

Read More
 ประเพณีบุญเดือนสี่ บุญมหาชาติ

ประเพณีบุญเดือนสี่ บุญมหาชาติ...

วันอาทิตย์ ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.เทศบาลตำบลในเมือง นำโดย นาย...

Read More
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ขอ...

ช่องทางที่ 2 https://itas.nacc.go.th/go/eit/1i1r11...

Read More
โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๕ เพื่อเตรียมสถานที่การจัดโครงการบุญมหาชาติ

โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ประจำ...

วันพุธ ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลในเมือง ได้จัดกิจกรรม...

Read More
วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และงานนโยบายสำคัญด้านอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามเ...

วันพฤหัสบดี ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมน...

Read More
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลในเมือง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล...

วันพฤหัสบดี ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายรัตนชัย วิชัย นากเทศมนต...

Read More
ตรวจรับโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม ด้วยวิธี Asphaltic Concrete Overlay หมู่ที่ ๔ บ้านโสกตลิ่ง ถนนโสกตลิ่ง  หนองลุมพุก

ตรวจรับโครงการปรับปรุงผิวจราจร...

เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลใ...

Read More
ลงพื้นที่ตรวจสอบ เจาะทดสอบความหนาผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโสกตลิ่ง-หนองแวงไร่ งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลงพื้นที่ตรวจสอบ เจาะทดสอบความ...

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายรัตนชัย วิชัย นายก...

Read More
ลงพื้นที่ตรวจติดตามการก่อสร้างถนน คสล. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายหนองแวงไร่-หนองม่วง) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแวงไร่

ลงพื้นที่ตรวจติดตามการก่อสร้าง...

วันพุธ ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง...

Read More