หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวเรณู   พร้อมพรั่ง
นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง
ปลัดเทศบาล
นางสาวจันทร์เพ็ญ   แก้วลือ
นางสาวจันทร์เพ็ญ แก้วลือ
รองปลัดเทศบาลฯ
นางสาวจันทิรา   ศิลาวรรณ
นางสาวจันทิรา ศิลาวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางศรีสุดา   เอื้อเฟื้อ
นางศรีสุดา เอื้อเฟื้อ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายธนัฐชัย   จำปางาม
นายธนัฐชัย จำปางาม
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอนุชิต   สมอคำ
นายอนุชิต สมอคำ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
Share this Post: