นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

นายรัตนชัย วิชัย

นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

ปลัดเทศบาลตำบลในเมือง

นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง

ปลัดเทศบาลตำบลในเมือง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ออกสำรวจถนนและร่องระบายน้ำ บ้านโสกตลิ่ง หมู่ที่ ๔ เพื่อหาแนวทาง แก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน
19 พ.ค. 2565   ผู้ดูแลระบบ   1
ประชุมแบบมีส่วนร่วมคณะกรรมการกีฬาเทศบาลตำบลในเมือง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการแข่งขันกีฬาตำบลในเมือง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
19 พ.ค. 2565   ผู้ดูแลระบบ   0
สำรวจถนนสายบ้านโสกตลิ่ง ที่น้ำท่วมขังไหล่ทาง เพื่อเป็นข้อมูล โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อบรรจุในแผนฯในปีต่อไป
19 พ.ค. 2565   ผู้ดูแลระบบ   0
ลงพื้นที่สำรวจโรงเก็บรถแทรกเตอร์และเก็บฟางก้อน บ้านนายหัด เทียบสิงห์ บ้านหนองแวงโอง หมู่ที่ ๒ ซึ่งเกิดเหตุจากอัคคีภัย
19 พ.ค. 2565   ผู้ดูแลระบบ   0
ประชุม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อแจ้งแนวทางการปฏิบัติงานและรับทราบปัญหาในการปฏิบัติงานของแต่ละสำนักฯและกอง
19 พ.ค. 2565   ผู้ดูแลระบบ   0
ลงพื้นที่สำรวจ ถนนสายหนองแวงไร่-หนองลุมพุก ร่วมกับ นายธนัฐชัย จำปางาม ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นระยะทางที่เหลือทั้งสิ้น ๒๔๗.๕๐ เมตร สำหรับเป็นข้อมูลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อบรรจุในแผนฯต่อไป
19 พ.ค. 2565   ผู้ดูแลระบบ   0
ติดตามข่าวสารประชาสัมพนธ์ของเทศบาล ได้ที่นี่

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1. ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ถนนรอบบ้าน) หมู่ที่ ๔ บ้านโสกตลิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มี.ค. 2565
2. ราคากลางโครงการท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. (ถนนรอบสระน้ำหนองแวงไร่ฝั่งทิศใต้) หมู่ที่ 9
บ้านหนองแวงไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.พ. 2565
3. ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลาน ค.ส.ล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเก่าน้อย หมู่ที่ ๗
บ้านเก่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ก.พ. 2565
4. ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยเพลินจิต) หมู่ที่ ๔ บ้านโสกตลิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 2565
5. ราคากลางจ้างปรับปรุงถนนดินในเขตตำบลในเมือง (สายโคกป่าเสือ) หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแวงโอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ม.ค. 2565
ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1. โครงการจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ถนนรอบบ้าน) หมู่ที่ ๔ บ้านโสกตลิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2565
2. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนหลักบ้าน) หมู่ที่ ๑,๙ บ้านหนองแวงไร่
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ก.พ. 2565
3. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนหลักบ้าน) หมู่ที่ ๑,๙
บ้านหนองแวงไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ก.พ. 2565
4. โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. (ถนนรอบสระน้ำหนองแวงไร่ฝั่งทิศใต้) หมู่ที่ 9 บ้านหนองแวงไร่
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.พ. 2565
5. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยเพลินจิต) หมู่ที่ ๔ บ้านโสกตลิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.พ. 2565
ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1. ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ถนนรอบบ้าน) หมู่ที่ ๔ บ้านโสกตลิ่ง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มี.ค. 2565
2. ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงถนนดินในเขตตำบลในเมือง (สายโคกป่าเสือ) หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแวงโอง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มี.ค. 2565
3. ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยเพลินจิต) หมู่ที่ ๔ บ้านโสกตลิ่ง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 มี.ค. 2565
4. ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนหลักบ้าน)
หมู่ที่ ๑,๙ บ้านหนองแวงไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 มี.ค. 2565
5. ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลาน ค.ส.ล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเก่าน้อย
หมู่ที่ ๗ บ้านเก่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 มี.ค. 2565
-----ยังไม่มีข้อมูล------

สรุปรายงาน จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง

ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลตำบลในเมือง 28 มี.ค. 2565
2. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง
การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
14 มี.ค. 2565
3. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565
14 มี.ค. 2565
4. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565
14 มี.ค. 2565
5. คำสั่งเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 8 มี.ค. 2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ รายการ
1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
2. แผนพัฒนา ปีงบปรมาณ 2561-2565

แผนการดำเนินงานประจำปี

ลำดับ รายการ
1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565
2. แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)
3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
4. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
5. แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564

ผลการดำเนินงาน

ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 3 ม.ค. 2565
2. รายงานงบการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2564 23 พ.ย. 2564
3. รายงานงบการเงิน ประจำปี 2563 20 ต.ค. 2563
4. รายงานงบการเงิน ประจำปี 2562 9 ต.ค. 2562
5. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 1 ก.ค. 2562

รายงานผลการดำเนินงาน

ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ไตรมาสที่ 1 -2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 31 มี.ค. 2565
2. ข้อมูลเชิงสถิติในการให้บริการ ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ.2565 31 มี.ค. 2565
3. รายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 17 มี.ค. 2565
4. รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 17 มี.ค. 2565
5. รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 17 มี.ค. 2565

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายการ เลขที่/วันที่ลงเว็บไซต์
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
[เอกสาร word]
มท 0803.3/ว1462
20/05/2565
การเร่งรัดให้ส่วนราชการดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าไฟฟ้า)
[เอกสาร]
มท 0815.3/ว1393
17/05/2565
ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ทดลองหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ(หลักสูตรและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ Active Learningด้วยนิทาน เกมส์ เพลง สื่อนวัตกรรม แพลตฟอร์มเทคโนโลยี AIจากประเทศอังกฤษ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประถมศึกษา1-3 ฯ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสาร word]
มท 0816.4/ว1395
17/05/2565
โครงการคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
[เอกสาร word]
มท 0816.3/ว1434
20/05/2565
การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
[เอกสาร word]
มท 0816.3/ว1449
20/05/2565

บริการประชาชน

เทศบาลตำบลในเมือง ยินดีให้บริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล

แบบฟอร์มบริการประชาชน

แบบฟอร์มสำหรับบริการประชาชน

เว็บบอร์ด

กระดานข่าว

คู่มือประชาชน

หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน สำหรับบริการประชาชน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

E-service

บริการประชาชนออนไลน์