นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

นายรัตนชัย วิชัย

นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

ปลัดเทศบาลตำบลในเมือง

นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง

ปลัดเทศบาลตำบลในเมือง

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบเช็คเงินอุดหนุนดำเนินกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุขตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖โ
8 ก.พ. 2566   ผู้ดูแลระบบ   50
การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565
31 ม.ค. 2566   ผู้ดูแลระบบ   49
โครงการจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยทราย และพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลตำบลในเมือง
24 ม.ค. 2566   ผู้ดูแลระบบ   56
กิจกรรม เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
24 ม.ค. 2566   ผู้ดูแลระบบ   164
ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน ของเทศบาลตำบลในเมือง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕
24 ม.ค. 2566   ผู้ดูแลระบบ   52
ติดตามข่าวสารประชาสัมพนธ์ของเทศบาล ได้ที่นี่

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1. ราคากลางโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมไฟป่า
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
23 มี.ค. 2566
2. ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ถนนประชาสร้างสรรค์) หมู่ที่ 5 บ้านนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2566
3. ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายหนองแวงไร่-หนองรูแข้) หมู่ที่ 8 บ้านหนองแวงไร่
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ก.พ. 2566
4. ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างฐานศาลพระภูมิ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.พ. 2566
5. ราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงผิวจราจรเดิม ด้วยวิธี Asphaltic Concrete (Overlay) หมู่ที่ 4 บ้านโสกตลิ่ง ถนนโสกตลิ่งหนองลุมพุก
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ม.ค. 2566
ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1. รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ถนนประชาสร้างสรรค์) หมู่ที่ 5 บ้านนาโพธิ์
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มี.ค. 2566
2. รายงานขอซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมไฟป่า
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
28 ก.พ. 2566
3. รายงานขอจ้างโครงการก่อสร้างฐานศาลพระภูมิ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.พ. 2566
4. รายงานของจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายหนองแวงไร่-หนองรูแข้) หมู่ที่ 8 บ้านหนองแวงไร่
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ก.พ. 2566
5. รายงานขอจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ซอยสุขสันต์พัฒนา ๒ ฝั่งทิศใต้ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๘
บ้านหนองแวงไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ม.ค. 2566
ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1. ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรภายในเขตตำบลในเมือง หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวงไร่
(หนองแวงไร่-หนองลุมพุก ซอย 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มี.ค. 2566
2. ประกาศผู้ชนะซื้อเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.พ. 2566
3. ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างก่อสร้างฐานศาลพระภูมิ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.พ. 2566
4. ประกาศผู้ชนะจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายหนองแวงไร่-หนองรูแข้) หมู่ที่ 8 บ้านหนองแวงไร่
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ก.พ. 2566
5. ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างปรับปรุงผิวจราจรเดิม ด้วยวิธี Asphaltic Concrete (Overlay) หมู่ที่ 4 บ้านโสกตลิ่ง
ถนนโสกตลิ่งหนองลุมพุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ม.ค. 2566
-----ยังไม่มีข้อมูล------

สรุปรายงาน จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1. รายงานการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือและสาระสำคัญของสัญญาฯ (ไตรมาสที่ 1)
ประจำปี 2566
4 ม.ค. 2566
2. รายงานการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือและสาระสำคัญของสัญญาฯ (ไตรมาสที่ 4)
ประจำปี 2565
10 ต.ค. 2565
3. รายงานการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือและสาระสำคัญของสัญญาฯ (ไตรมาสที่ 3)
ประจำปี 2565
4 ก.ค. 2565
4. รายงานการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือและสาระสำคัญของสัญญาฯ (ไตรมาสที่ 2)
ประจำปี 2565
8 เม.ย. 2565
5. รายงานการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ฯ (ไตรมาสที่ 1)
ประจำปี 2565
7 ม.ค. 2565

ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง

ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1. ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท 21 มี.ค. 2566
2. กำหนดการโครงการงานประพเณีบุญเดือนสี่ (บุญมหาชาติ) 1 มี.ค. 2566
3. การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 30 ม.ค. 2566
4. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง ขยายเวลาการรับชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยไม่คิดค่าปรับ -
เงินเพิ่ม ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕
4 ก.ค. 2565
5. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 17 มิ.ย. 2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ รายการ
1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
2. แผนพัฒนา ปีงบปรมาณ 2561-2565

แผนการดำเนินงานประจำปี

ลำดับ รายการ
1. แผนการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565
3. แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)
4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566
5. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลการดำเนินงาน

ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1. งบทดลองรายไตรมาส ( ไตรมาสที่ 1 ) สำหรับไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.2565) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 3 ม.ค. 2566
2. รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 18 พ.ย. 2565
3. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินเทศบาลตำบลในเมือง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 30 ก.ย. 2565
4. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 3 ม.ค. 2565
5. รายงานงบการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2564 23 พ.ย. 2564

รายงานผลการดำเนินงาน

ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1. รายงานผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ 2565 21 มี.ค. 2566
2. รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนเบาะแสการทุจริต 21 ก.พ. 2566
3. รายงานการจัดทำแผนการใช่จ่ายเงิน ปี พ.ศ. 2566 ไตรมาส 1 23 ม.ค. 2566
4. รายงานการจัดทำแผนการใช่จ่ายเงิน ปี พ.ศ. 2565 ไตรมาส 4 30 ก.ย. 2565
5. รายงานการจัดทำแผนการใช่จ่ายเงิน ปี พ.ศ. 2565 ไตรมาส 2 1 ก.ค. 2565

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายการ เลขที่/วันที่ลงเว็บไซต์
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำเสียชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 2 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
มท0820.3/ว1251
24/03/2566
ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม (ฉบับที่ 2)
[เอกสาร word]
มท 0808.3/ว1128
20/03/2566
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
[เอกสาร word]
มท 0803.3/ว1200
20/03/2566
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย (เอกสาร word)] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
มท 0809.2/ว43
22/03/2566
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการลดน้ำหนักในเด็กวัยเรียน
[เอกสาร word]
มท 0816.2/ว1233
22/03/2566

บริการประชาชน

เทศบาลตำบลในเมือง ยินดีให้บริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล

แบบฟอร์มบริการประชาชน

แบบฟอร์มสำหรับบริการประชาชน

เว็บบอร์ด

กระดานข่าว

คู่มือประชาชน

หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน สำหรับบริการประชาชน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

E-service

บริการประชาชนออนไลน์