นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

นายรัตนชัย วิชัย

นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

ปลัดเทศบาลตำบลในเมือง

นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง

ปลัดเทศบาลตำบลในเมือง

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดโครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี(โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
15 พ.ย. 2564   ผู้ดูแลระบบ   22
เปิดโครงการ อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
15 พ.ย. 2564   ผู้ดูแลระบบ   17
เยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนตำบลในเมือง และให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด-๑๙
15 พ.ย. 2564   ผู้ดูแลระบบ   14
ลงพื้นที่ตรวจหน้างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) ถนนหนองแวงไร่ - บ้านโสกตลิ่ง และ การขุดลอกท่อระบายน้ำหมู่บ้านเอกลักษณ์
15 พ.ย. 2564   ผู้ดูแลระบบ   19
เปิดโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน(โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
15 พ.ย. 2564   ผู้ดูแลระบบ   22
ร่วมต้อนรับ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม
15 พ.ย. 2564   ผู้ดูแลระบบ   21
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเร่งด่วน กรณีน้ำประปาไม่ไหล เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไขและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเบื้องต้น
15 พ.ย. 2564   ผู้ดูแลระบบ   13
เปิดโครงการ ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน (โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หมู่ที่ ๙
25 ต.ค. 2564   ผู้ดูแลระบบ   37
มอบป้ายโครงการ ปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย พ.ศ.๒๕๖๔
25 ต.ค. 2564   ผู้ดูแลระบบ   38
ติดตามข่าวสารประชาสัมพนธ์ของเทศบาล ได้ที่นี่

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1. จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายหนองหญ้าปล้อง-ภูเหล็ก) หมู่ที่ ๕ บ้านนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ค. 2564
2. จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อถนนเจนจบทิศ จำนวน ๖ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ.ย. 2564
3. จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าหอประชุมเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มิ.ย. 2564
4. จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนโสกตลิ่ง-หนองแวงไร่) หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ.ย. 2564
5. จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนโสกตลิ่ง-อ่างเก็บน้ำห้วยทราย) หมู่ที่ ๔ บ้านโสกตลิ่ง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มิ.ย. 2564
ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1. จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินในเขตตำบลในเมือง (แยกถนนเจนจบทิศ-ไปถนนบ้านหนองแวงไร่-หนองแวงโอง) หมู่ที่ ๘
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ม.ค. 2564
2. จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนหนองแวงไร่-หนองลุมพุก) หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวงไร่
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ม.ค. 2564
3. จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินในเขตตำบลในเมือง (ถนนหนองแวงไร่-แยกป่ายางภูคำ) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแวงไร่
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ม.ค. 2564
4. จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินในเขตตำบลในเมือง (ถนนแยกนาโพธิ์-วัดป่าบ้านหนองหญ้าปล้อง) หมู่ที่ ๖ บ้านศิลา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ม.ค. 2564
5. จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินในเขตตำบลในเมือง (ถนนหนองแวงไร่-ห้วยแดงต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๙ บ้านหนองแวงไร่
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ม.ค. 2564
ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายหนองหญ้าปล้อง-ภูเหล็ก) หมู่ที่ ๕
บ้านนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ค. 2564
2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าหอประชุมเอนกประสงค์
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ค. 2564
3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อถนนเจนจบทิศ จำนวน ๖ จุด
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ค. 2564
4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนโสกตลิ่ง-หนองแวงไร่) หมู่ที่ 4
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ค. 2564
5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบะขวาง) หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวงไร่
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2564
-----ยังไม่มีข้อมูล------

สรุปรายงาน จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง

ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง การป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดเหตุอัคคีภัยในช่วงฤดูหนาว 2 พ.ย. 2564
2. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง การป้องกันโรค และภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2564 2 พ.ย. 2564
3. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง
มาตรการดำเนินการกรณีพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด
2 พ.ย. 2564
4. หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการใช้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ.2564
2 ก.ย. 2564
5. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี พ.ศ.2564 6 ส.ค. 2564

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ รายการ
1. แผนพัฒนา ปีงบปรมาณ 2561-2565

แผนการดำเนินงานประจำปี

ลำดับ รายการ
1. แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564
2. แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563

ผลการดำเนินงาน

ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1. รายงานงบการเงิน ประจำปี 2563 20 ต.ค. 2563
2. รายงานงบการเงิน ประจำปี 2562 9 ต.ค. 2562
3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 1 ก.ค. 2562
4. รายงานงบการเงิน ประจำปี 2561 18 ต.ค. 2561

รายงานผลการดำเนินงาน

ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1. รายงานการจัดทำแผนการใช่จ่ายเงิน ปี พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 6 ส.ค. 2564
2. รายงานการจัดทำแผนการใช่จ่ายเงิน ปี พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2 19 พ.ค. 2564
3. รายงานรายรับ - รายจ่ายและเงินสะสม (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 -วันที่ 12 พฤษภาคม 2564) 13 พ.ค. 2564
4. รายงานการจัดทำแผนการใช่จ่ายเงิน ปี พ.ศ. 2564 ไตรมาส 3 29 มี.ค. 2564
5. รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 20 ต.ค. 2563

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายการ เลขที่/วันที่ลงเว็บไซต์
ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลการรายงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี 2564
[เอกสาร word]
มท 0820.2/ว2900
01/12/2564
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 มท 0809.2/ว166
01/12/2564
ขอความร่วมมือติดตามการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง ครั้งที่ 3
[สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร file word]
มท 0816.2/ว2861
01/12/2564
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา (กรณีเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [เอกสารไฟล์ word]
มท 0816.2/ว2860
01/12/2564
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
[สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร file word]
มท 0808.2/21311-21315
02/12/2564

บริการประชาชน

เทศบาลตำบลในเมือง ยินดีให้บริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล

แบบฟอร์มบริการประชาชน

แบบฟอร์มสำหรับบริการประชาชน

เว็บบอร์ด

กระดานข่าว

คู่มือประชาชน

หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน สำหรับบริการประชาชน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

E-service

บริการประชาชนออนไลน์