นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

นายรัตนชัย วิชัย

นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

ปลัดเทศบาลตำบลในเมือง

นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง

ปลัดเทศบาลตำบลในเมือง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระชุม คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อคัดเลือกโครงการเงินเหลือจ่ายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
21 มิ.ย. 2565   ผู้ดูแลระบบ   35
ร่วมโครงการออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดขอนแก่น และโครงการ หนวยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
21 มิ.ย. 2565   ผู้ดูแลระบบ   32
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อจัดเตรียมข้อมูลในการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
21 มิ.ย. 2565   ผู้ดูแลระบบ   27
ดำเนินการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นการขออนุญาตก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามทางรถไฟ (Overpass) ถนนเจนจบทิศสาย (๒๒๒๘ ขก)
21 มิ.ย. 2565   ผู้ดูแลระบบ   5
ลงพื้นตรวจสอบการปฏิบัติงานซ่อมผนังป้องกันการกัดเซาะหน้าท่อระบายน้ำทางเข้าหมู่บ้านบุษรา
21 มิ.ย. 2565   ผู้ดูแลระบบ   11
ติดตามข่าวสารประชาสัมพนธ์ของเทศบาล ได้ที่นี่

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1. ราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ค.ส.ล.(ถนนแยกไปคลองชลประทาน) หมู่ที่ 7 บ้านเก่าน้อย
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 มิ.ย. 2565
2. ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(ถนนสายโสกตลิ่ง-อ่างเก็บน้ำห้วยทรายต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๔ บ้านโสกตลิ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
10 พ.ค. 2565
3. ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ถนนรอบบ้าน) หมู่ที่ ๔ บ้านโสกตลิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มี.ค. 2565
4. ราคากลางโครงการท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. (ถนนรอบสระน้ำหนองแวงไร่ฝั่งทิศใต้) หมู่ที่ 9
บ้านหนองแวงไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.พ. 2565
5. ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลาน ค.ส.ล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเก่าน้อย หมู่ที่ ๗
บ้านเก่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ก.พ. 2565
ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ค.ส.ล.(ถนนแยกไปคลองชลประทาน) หมู่ที่ 7 บ้านเก่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 2565
2. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(ถนนสายโสกตลิ่ง-อ่างเก็บน้ำห้วยทรายต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๔ บ้านโสกตลิ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
1 มิ.ย. 2565
3. โครงการจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ถนนรอบบ้าน) หมู่ที่ ๔ บ้านโสกตลิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2565
4. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนหลักบ้าน) หมู่ที่ ๑,๙ บ้านหนองแวงไร่
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ก.พ. 2565
5. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนหลักบ้าน) หมู่ที่ ๑,๙
บ้านหนองแวงไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ก.พ. 2565
ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1. ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ค.ส.ล.(ถนนแยกไปคลองชลประทาน) หมู่ที่ 7 บ้านเก่าน้อย
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 มิ.ย. 2565
2. ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ถนนรอบบ้าน) หมู่ที่ ๔ บ้านโสกตลิ่ง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มี.ค. 2565
3. ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงถนนดินในเขตตำบลในเมือง (สายโคกป่าเสือ) หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแวงโอง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มี.ค. 2565
4. ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยเพลินจิต) หมู่ที่ ๔ บ้านโสกตลิ่ง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 มี.ค. 2565
5. ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนหลักบ้าน)
หมู่ที่ ๑,๙ บ้านหนองแวงไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 มี.ค. 2565
-----ยังไม่มีข้อมูล------

สรุปรายงาน จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1. รายงานการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ฯ (ไตรมาสที่ 1)
ประจำปี 2565
7 ม.ค. 2565
2. รายงานการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ฯ (ไตรมาสที่ 4)
ประจำปี 2564
8 ต.ค. 2564
3. รายงานการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ฯ (ไตรมาสที่ 2)
ประจำปี 2564
6 ก.ค. 2564
4. รายงานการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ฯ (ไตรมาสที่ 1)
ประจำปี 2564
27 พ.ค. 2564
5. รายงานการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ฯ (ไตรมาสที่ 3)
ประจำปี 2564
9 เม.ย. 2564

ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง

ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง ขยายเวลาการรับชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยไม่คิดค่าปรับ -
เงินเพิ่ม ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕
4 ก.ค. 2565
2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 17 มิ.ย. 2565
3. คำสั่งเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล 1 มิ.ย. 2565
4. คำสั่งเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด 1 มิ.ย. 2565
5. คำสั่งเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 1 มิ.ย. 2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ รายการ
1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
2. แผนพัฒนา ปีงบปรมาณ 2561-2565

แผนการดำเนินงานประจำปี

ลำดับ รายการ
1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565
2. แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)
3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
4. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
5. แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564

ผลการดำเนินงาน

ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 3 ม.ค. 2565
2. รายงานงบการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2564 23 พ.ย. 2564
3. รายงานงบการเงิน ประจำปี 2563 20 ต.ค. 2563
4. รายงานงบการเงิน ประจำปี 2562 9 ต.ค. 2562
5. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 1 ก.ค. 2562

รายงานผลการดำเนินงาน

ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ไตรมาสที่ 1 -2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 31 มี.ค. 2565
2. ข้อมูลเชิงสถิติในการให้บริการ ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ.2565 31 มี.ค. 2565
3. รายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 17 มี.ค. 2565
4. รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 17 มี.ค. 2565
5. รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 17 มี.ค. 2565

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายการ เลขที่/วันที่ลงเว็บไซต์
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าจึงขอเปลี่ยนที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางใหม่ มท 0801.1/166
30/06/2565
การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบตัดสิน ในแต่ละภูมิภาค
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [เอกสาร word]
มท 0820.2/ว2013
01/07/2565
ขอให้ตรวจสอบและยืนยันความพร้อมแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566
[บัญชีแนบท้าย] [เอกสาร file word]
มท 0810.4/ว2009
30/06/2565
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานรับตรง
[เอกสาร word]
มท 0816.2/ว2019
01/07/2565
การประชุมติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานขับเคลื่อนตาม พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นในสถานศึกษา
[เอกสาร word]
มท 0816.3/ว2035
04/07/2565

บริการประชาชน

เทศบาลตำบลในเมือง ยินดีให้บริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล

แบบฟอร์มบริการประชาชน

แบบฟอร์มสำหรับบริการประชาชน

เว็บบอร์ด

กระดานข่าว

คู่มือประชาชน

หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน สำหรับบริการประชาชน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

E-service

บริการประชาชนออนไลน์