นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

นายรัตนชัย วิชัย

นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

ปลัดเทศบาลตำบลในเมือง

นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง

ปลัดเทศบาลตำบลในเมือง

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน(โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
6 ต.ค. 2564   ผู้ดูแลระบบ   22
ลงพื้นที่สำรวจบริเวณถนนทางเข้านา พ่อแดง พ่อจิตร รอบอ่างเก็บน้ำห้วยทราย เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
23 ก.ย. 2564   ผู้ดูแลระบบ   32
เยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนตำบลในเมือง และให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนเทศบาลตำบลในเมือง
23 ก.ย. 2564   ผู้ดูแลระบบ   33
กอบรมหลักสูตร "สมาชิสภาท้องถิ่นที่ไดัรับการเลือกตั้งใหม่" ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ (Microsoft Teams) ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ ๕
23 ก.ย. 2564   ผู้ดูแลระบบ   30
มอบใบประกาศนียบัตรพร้อมมอบหมวกนิรภัยให้กับผู้เข้าโครงการส่งเสริมการขับขี่อย่างปลอดภัย ถูกวินัยกฎจราจร ใส่หมวกกันน็อค ล็อกอุบัติเหตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
23 ก.ย. 2564   ผู้ดูแลระบบ   24
โครงการส่งเสริมการขับขี่อย่างปลอดภัย ถูกวินัยกฎจราจร ใส่หมวกกันน็อค ล็อกอุบัติเหตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
17 ก.ย. 2564   ผู้ดูแลระบบ   32
ติดตามข่าวสารประชาสัมพนธ์ของเทศบาล ได้ที่นี่

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1. จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายหนองหญ้าปล้อง-ภูเหล็ก) หมู่ที่ ๕ บ้านนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ค. 2564
2. จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อถนนเจนจบทิศ จำนวน ๖ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ.ย. 2564
3. จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าหอประชุมเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มิ.ย. 2564
4. จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนโสกตลิ่ง-หนองแวงไร่) หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ.ย. 2564
5. จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนโสกตลิ่ง-อ่างเก็บน้ำห้วยทราย) หมู่ที่ ๔ บ้านโสกตลิ่ง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มิ.ย. 2564
ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1. จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินในเขตตำบลในเมือง (แยกถนนเจนจบทิศ-ไปถนนบ้านหนองแวงไร่-หนองแวงโอง) หมู่ที่ ๘
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ม.ค. 2564
2. จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนหนองแวงไร่-หนองลุมพุก) หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวงไร่
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ม.ค. 2564
3. จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินในเขตตำบลในเมือง (ถนนหนองแวงไร่-แยกป่ายางภูคำ) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแวงไร่
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ม.ค. 2564
4. จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินในเขตตำบลในเมือง (ถนนแยกนาโพธิ์-วัดป่าบ้านหนองหญ้าปล้อง) หมู่ที่ ๖ บ้านศิลา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ม.ค. 2564
5. จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินในเขตตำบลในเมือง (ถนนหนองแวงไร่-ห้วยแดงต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๙ บ้านหนองแวงไร่
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ม.ค. 2564
ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายหนองหญ้าปล้อง-ภูเหล็ก) หมู่ที่ ๕
บ้านนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ค. 2564
2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าหอประชุมเอนกประสงค์
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ค. 2564
3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อถนนเจนจบทิศ จำนวน ๖ จุด
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ค. 2564
4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนโสกตลิ่ง-หนองแวงไร่) หมู่ที่ 4
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ค. 2564
5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบะขวาง) หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวงไร่
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2564
-----ยังไม่มีข้อมูล------

สรุปรายงาน จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง

ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1. หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการใช้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ.2564
2 ก.ย. 2564
2. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี พ.ศ.2564 6 ส.ค. 2564
3. ประชาสัมพันธ์ ร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมือง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 4 ส.ค. 2564
4. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประจำปีงบประมาณ 2564
2 ส.ค. 2564
5. วันต่อต้านยาเสพติดโลก 21 มิ.ย. 2564

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ รายการ
1. แผนพัฒนา ปีงบปรมาณ 2561-2565

แผนการดำเนินงานประจำปี

ลำดับ รายการ
1. แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564
2. แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563

ผลการดำเนินงาน

ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1. รายงานงบการเงิน ประจำปี 2563 20 ต.ค. 2563
2. รายงานงบการเงิน ประจำปี 2562 9 ต.ค. 2562
3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 1 ก.ค. 2562
4. รายงานงบการเงิน ประจำปี 2561 18 ต.ค. 2561

รายงานผลการดำเนินงาน

ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1. รายงานการจัดทำแผนการใช่จ่ายเงิน ปี พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 6 ส.ค. 2564
2. รายงานการจัดทำแผนการใช่จ่ายเงิน ปี พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2 19 พ.ค. 2564
3. รายงานรายรับ - รายจ่ายและเงินสะสม (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 -วันที่ 12 พฤษภาคม 2564) 13 พ.ค. 2564
4. รายงานการจัดทำแผนการใช่จ่ายเงิน ปี พ.ศ. 2564 ไตรมาส 3 29 มี.ค. 2564
5. รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 20 ต.ค. 2563

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายการ เลขที่/วันที่ลงเว็บไซต์
มาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
[เอกสารไฟล์ word]
มท 0816.4/ว5902
15/10/2564
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564
[สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร file word]
มท 0809.2/ว141
14/10/2564
การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[เอกสารไฟล์ word]
มท 0810.8/ว2373
15/10/2564
แนวปฏิบัติในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID ? 19)
[เอกสารไฟล์ word]
มท 0816.2/ว2360
14/10/2564
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกันยายน 2564
[สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสารไฟล์ word]
มท 0808.2/ว2369
15/10/2564

บริการประชาชน

เทศบาลตำบลในเมือง ยินดีให้บริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล

แบบฟอร์มบริการประชาชน

แบบฟอร์มสำหรับบริการประชาชน

เว็บบอร์ด

กระดานข่าว

คู่มือประชาชน

หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน สำหรับบริการประชาชน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

E-service

บริการประชาชนออนไลน์