ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

# หมวดหมู่ ว/ด/ป รายการ
1. แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง 14 พ.ค. 2565 รายงานเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุและแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(ถนนสายโสกตลิ่ง-อ่างเก็บน้ำห้วยทรายต่อจากเดิม) หมู่ที่ 4 บ้านโสกตลิ่ง)
2. แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง 25 มิ.ย. 2565 รายงานเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุและแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จัดซื้ออาหารเสริมนม)
3. TOR/ราคากลาง 19 ม.ค. 2565 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังหรือหินคลุก หมู่ที่ ๖ บ้านศิลา
(ถนนซอยข้างชลประทานห้วยทรายแยกเจริญชัยไปทางวัดป่า)
4. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 19 ม.ค. 2565 รายงานขอซื้อขอจ้างครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังหรือหินคลุก หมู่ที่ ๖ บ้านศิลา
(ถนนซอยข้างชลประทานห้วยทรายแยกเจริญชัยไปทางวัดป่า)
5. ประกาศผู้ชนะ 26 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังหรือหินคลุก หมู่ที่ ๖ บ้านศิลา
(ถนนซอยข้างชลประทานห้วยทรายแยกเจริญชัยไปทางวัดป่า)
6. ประกาศผู้ชนะ 22 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายโสกตลิ่ง-อ่างเก็บน้ำห้วยทรายต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๔ บ้านโสกตลิ่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7. TOR/ราคากลาง 19 ก.ค. 2565 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและวางท่อระบายน้ำ (ซอยสันติสุข) หมู่ที่ 9 บ้านหนองแวงไร่
8. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 2 ส.ค. 2565 รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและวางท่อระบายน้ำ (ซอยสันติสุข) หมู่ที่ 9 บ้านหนองแวงไร่
9. ประกาศผู้ชนะ 4 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและวางท่อระบายน้ำ (ซอยสันติสุข) หมู่ที่ 9 บ้านหนองแวงไร่
10. สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุรายเดือน 31 ก.ค. 2565 สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
11. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 4 ก.ค. 2565 รายงานการประากศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือและสาระสำคัญของสัญญาฯ (ไตรมาสที่ 3) ประจำปี 2565
12. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 8 เม.ย. 2565 รายงานการประากศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือและสาระสำคัญของสัญญาฯ (ไตรมาสที่ 2) ประจำปี 2565
13. ประกาศผู้ชนะ 31 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก (ซอยบ้านนางเบา) หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวงไร่
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 19 พ.ค. 2565 รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก (ซอยบ้านนางเบา) หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวงไร่
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15. TOR/ราคากลาง 12 พ.ค. 2565 ราคากลางโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก (ซอยบ้านนางเบา) หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวงไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 7 มิ.ย. 2565 รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสุขนิรันดร์) หมู่ที่ ๑
บ้านหนองแวงไร่
17. ประกาศผู้ชนะ 8 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสุขนิรันดร์) หมู่ที่ ๑
บ้านหนองแวงไร่
18. TOR/ราคากลาง 1 มิ.ย. 2565 ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสุขนิรันดร์) หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวงไร่
19. ประกาศผู้ชนะ 8 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ถนนร่วมใจ) หมู่ที่ 5 บ้านนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 7 มิ.ย. 2565 รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ถนนร่วมใจ) หมู่ที่ 5 บ้านนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21. TOR/ราคากลาง 2 มิ.ย. 2565 ราคากลางโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ถนนร่วมใจ) หมู่ที่ 5 บ้านนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22. TOR/ราคากลาง 12 พ.ค. 2565 ราคากลางโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก (ซอยทรัพย์สมบูรณ์ 2 ฝั่ง ทิศเหนือ) หมู่ที่ 8 บ้านหนองแวงไร่
23. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 19 พ.ค. 2565 รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก (ซอยทรัพย์สมบูรณ์ 2 ฝั่ง ทิศเหนือ) หมู่ที่ 8
บ้านหนองแวงไร่
24. ประกาศผู้ชนะ 31 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก (ซอยทรัพย์สมบูรณ์ 2 ฝั่ง ทิศเหนือ) หมู่ที่ 8
บ้านหนองแวงไร่
25. ประกาศผู้ชนะ 24 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ถนนไปศาลากลางบ้าน) หมู่ที่ ๗ บ้านเก่าน้อย
26. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 22 มี.ค. 2565 รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ถนนไปศาลากลางบ้าน) หมู่ที่ ๗ บ้านเก่าน้อย
27. TOR/ราคากลาง 16 มี.ค. 2565 ราคากลางโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ถนนไปศาลากลางบ้าน) หมู่ที่ ๗ บ้านเก่าน้อย
28. ประกาศผู้ชนะ 16 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ถนนกลางบ้าน-ศาลากลางบ้าน) หมู่ที่ ๖ บ้านศิลา
29. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 16 มี.ค. 2565 รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ถนนกลางบ้าน-ศาลากลางบ้าน) หมู่ที่ ๖ บ้านศิลา
30. TOR/ราคากลาง 10 มี.ค. 2565 ราคากลางโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ถนนกลางบ้าน-ศาลากลางบ้าน) หมู่ที่ ๖ บ้านศิลา
31. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 16 มี.ค. 2565 รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ซอยสุขสันต์พัฒนา ๒ ฝั่ง ทิศใต้) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแวงไร่
32. ประกาศผู้ชนะ 16 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ซอยสุขสันต์พัฒนา ๒ ฝั่ง ทิศใต้) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแวงไร่
33. TOR/ราคากลาง 14 มี.ค. 2565 ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ซอยสุขสันต์พัฒนา ๒ ฝั่ง ทิศใต้) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแวงไร่
34. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 19 พ.ค. 2565 รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยตาไข) หมู่ที่ 4 บ้านโสกตลิ่ง
35. ประกาศผู้ชนะ 27 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยตาไข) หมู่ที่ 4 บ้านโสกตลิ่ง
36. TOR/ราคากลาง 18 พ.ค. 2565 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยตาไข) หมู่ที่ 4 บ้านโสกตลิ่ง
37. สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุรายเดือน 31 พ.ค. 2565 สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
38. สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุรายเดือน 30 มิ.ย. 2565 สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2565
39. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 7 ม.ค. 2565 รายงานการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ฯ (ไตรมาสที่ 1) ประจำปี 2565
40. สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุรายเดือน 30 เม.ย. 2565 สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2565
41. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 7 มิ.ย. 2565 รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ค.ส.ล.(ถนนแยกไปคลองชลประทาน) หมู่ที่ 7 บ้านเก่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
42. ประกาศผู้ชนะ 8 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ค.ส.ล.(ถนนแยกไปคลองชลประทาน) หมู่ที่ 7 บ้านเก่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
43. TOR/ราคากลาง 7 มิ.ย. 2565 ราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ค.ส.ล.(ถนนแยกไปคลองชลประทาน) หมู่ที่ 7 บ้านเก่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
44. TOR/ราคากลาง 10 พ.ค. 2565 ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายโสกตลิ่ง-อ่างเก็บน้ำห้วยทรายต่อจากเดิม) หมู่ที่
๔ บ้านโสกตลิ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
45. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 1 มิ.ย. 2565 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายโสกตลิ่ง-อ่างเก็บน้ำห้วยทรายต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๔
บ้านโสกตลิ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
46. TOR/ราคากลาง 26 ม.ค. 2565 ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนหลักบ้าน) หมู่ที่ ๑,๙ บ้านหนองแวงไร่
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
47. ประกาศผู้ชนะ 8 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนหลักบ้าน) หมู่ที่ ๑,๙
บ้านหนองแวงไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
48. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 21 ก.พ. 2565 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนหลักบ้าน) หมู่ที่ ๑,๙ บ้านหนองแวงไร่
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
49. ประกาศผู้ชนะ 5 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างโครงการขุดลอกและซ่อมแซมลำห้วยคำแคน หมู่ที่ ๗ บ้านเก่าน้อย ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่
จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
50. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 22 มี.ค. 2565 โครงการจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ถนนรอบบ้าน) หมู่ที่ ๔ บ้านโสกตลิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
51. TOR/ราคากลาง 18 มี.ค. 2565 ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ถนนรอบบ้าน) หมู่ที่ ๔ บ้านโสกตลิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
52. ประกาศผู้ชนะ 30 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ถนนรอบบ้าน) หมู่ที่ ๔ บ้านโสกตลิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
53. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 2 ก.พ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายโสกจานซอย ๓ ไปโรงนุ่น) หมู่ที่ ๓ บ้านโสกจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
54. ประกาศผู้ชนะ 7 มี.ค. 2565 ประากศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายโสกจานซอย ๓ ไปโรงนุ่น) หมู่ที่ ๓ บ้านโสกจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
55. ประกาศผู้ชนะ 7 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลาน ค.ส.ล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเก่าน้อย หมู่ที่ ๗ บ้านเก่าน้อย
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
56. TOR/ราคากลาง 7 ก.พ. 2565 ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลาน ค.ส.ล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเก่าน้อย หมู่ที่ ๗ บ้านเก่าน้อย
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
57. ประกาศผู้ชนะ 8 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยเพลินจิต) หมู่ที่ ๔ บ้านโสกตลิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
58. ประกาศผู้ชนะ 14 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงถนนดินในเขตตำบลในเมือง (สายโคกป่าเสือ) หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแวงโอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
59. สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุรายเดือน 31 มี.ค. 2565 สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2565
60. สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุรายเดือน 28 ก.พ. 2565 สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
61. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 2 ก.พ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายโสกจานซอย ๓ ไปโรงนุ่น) หมู่ที่ ๓ บ้านโสกจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62. TOR/ราคากลาง 28 ม.ค. 2565 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายโสกจานซอย ๓ ไปโรงนุ่น) หมู่ที่ ๓ บ้านโสกจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 28 ม.ค. 2565 โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ถนนซอยสุริยะดารา) หมู่ที่ 9 บ้านหนองแวงไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64. TOR/ราคากลาง 27 ม.ค. 2565 ราคากลางโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ถนนซอยสุริยะดารา) หมู่ที่ 9 บ้านหนองแวงไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
65. ประกาศผู้ชนะ 1 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ถนนซอยสุริยะดารา) หมู่ที่ 9 บ้านหนองแวงไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
66. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 7 ก.พ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลาน ค.ส.ล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเก่าน้อย หมู่ที่ ๗ บ้านเก่าน้อย
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
67. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 10 ก.พ. 2565 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยเพลินจิต) หมู่ที่ ๔ บ้านโสกตลิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
68. TOR/ราคากลาง 3 ก.พ. 2565 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยเพลินจิต) หมู่ที่ ๔ บ้านโสกตลิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
69. TOR/ราคากลาง 28 ม.ค. 2565 ราคากลางจ้างปรับปรุงถนนดินในเขตตำบลในเมือง (สายโคกป่าเสือ) หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแวงโอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
70. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 2 ก.พ. 2565 โครงการปรับปรุงถนนดินในเขตตำบลในเมือง (สายโคกป่าเสือ) หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแวงโอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
71. TOR/ราคากลาง 25 ม.ค. 2565 ราคากลางโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนหลักบ้าน) หมู่ที่ ๑,๙ บ้านหนองแวงไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
72. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 8 ก.พ. 2565 โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนหลักบ้าน) หมู่ที่ ๑,๙ บ้านหนองแวงไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
73. TOR/ราคากลาง 9 ก.พ. 2565 ราคากลางโครงการท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. (ถนนรอบสระน้ำหนองแวงไร่ฝั่งทิศใต้) หมู่ที่ 9 บ้านหนองแวงไร่
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
74. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 11 ก.พ. 2565 โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. (ถนนรอบสระน้ำหนองแวงไร่ฝั่งทิศใต้) หมู่ที่ 9 บ้านหนองแวงไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
75. ประกาศผู้ชนะ 14 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. (ถนนรอบสระน้ำหนองแวงไร่ฝั่งทิศใต้) หมู่ที่ 9 บ้านหนองแวงไร่
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
76. สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุรายเดือน 31 ม.ค. 2565 สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน มกราคม 2565
77. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 21 ก.พ. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนหลักบ้าน) หมู่ที่ ๑,๙ บ้านหนองแวงไร่
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
78. แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง 8 ก.พ. 2565 รายงานเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุและแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2
79. แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง 26 ม.ค. 2565 รายงานเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุและแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1