ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

# หมวดหมู่ ว/ด/ป รายการ
1. TOR/ราคากลาง 21 มี.ค. 2566 ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ถนนประชาสร้างสรรค์) หมู่ที่ 5 บ้านนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 22 มี.ค. 2566 รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ถนนประชาสร้างสรรค์) หมู่ที่ 5 บ้านนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3. ประกาศผู้ชนะ 21 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรภายในเขตตำบลในเมือง หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวงไร่ (หนองแวงไร่-หนองลุมพุก ซอย 1)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. ประกาศผู้ชนะ 28 ก.พ. 2566 ประกาศผู้ชนะซื้อเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5. TOR/ราคากลาง 23 มี.ค. 2566 ราคากลางโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมไฟป่า
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่
จังหวัดขอนแก่น
6. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 28 ก.พ. 2566 รายงานขอซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมไฟป่า
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่
จังหวัดขอนแก่น
7. TOR/ราคากลาง 6 ก.พ. 2566 ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างฐานศาลพระภูมิ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 13 ก.พ. 2566 รายงานขอจ้างโครงการก่อสร้างฐานศาลพระภูมิ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9. ประกาศผู้ชนะ 21 ก.พ. 2566 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างก่อสร้างฐานศาลพระภูมิ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10. สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุรายเดือน 28 ก.พ. 2566 สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
11. TOR/ราคากลาง 6 ก.พ. 2566 ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายหนองแวงไร่-หนองรูแข้) หมู่ที่ 8 บ้านหนองแวงไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12. ประกาศผู้ชนะ 6 ก.พ. 2566 ประกาศผู้ชนะจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายหนองแวงไร่-หนองรูแข้) หมู่ที่ 8 บ้านหนองแวงไร่
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 6 ก.พ. 2566 รายงานของจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายหนองแวงไร่-หนองรูแข้) หมู่ที่ 8 บ้านหนองแวงไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14. สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุรายเดือน 1 ก.พ. 2566 สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน มกราคม 2566
15. TOR/ราคากลาง 23 ม.ค. 2566 ราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงผิวจราจรเดิม ด้วยวิธี Asphaltic Concrete (Overlay) หมู่ที่ 4 บ้านโสกตลิ่ง ถนนโสกตลิ่งหนองลุมพุก
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16. ประกาศผู้ชนะ 25 ม.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างปรับปรุงผิวจราจรเดิม ด้วยวิธี Asphaltic Concrete (Overlay) หมู่ที่ 4 บ้านโสกตลิ่ง ถนนโสกตลิ่งหนองลุมพุก
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 4 ม.ค. 2566 รายงานการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือและสาระสำคัญของสัญญาฯ (ไตรมาสที่ 1) ประจำปี 2566
18. TOR/ราคากลาง 20 ม.ค. 2566 ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ถนนแสนประเสริฐ ฝั่งทิศตะวันออก) หมู่ที่ 4 บ้านโสกตลิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 20 ม.ค. 2566 รายงานขอจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ถนนแสนประเสริฐ ฝั่งทิศตะวันออก) หมู่ที่ 4 บ้านโสกตลิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20. ประกาศผู้ชนะ 20 ม.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ถนนแสนประเสริฐ ฝั่งทิศตะวันออก) หมู่ที่ 4 บ้านโสกตลิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21. ประกาศผู้ชนะ 20 ม.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ซอยสุขสันต์พัฒนา ๒ ฝั่งทิศใต้ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแวงไร่
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22. TOR/ราคากลาง 20 ม.ค. 2566 ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ซอยสุขสันต์พัฒนา ๒ ฝั่งทิศใต้ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแวงไร่
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 20 ม.ค. 2566 รายงานขอจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ซอยสุขสันต์พัฒนา ๒ ฝั่งทิศใต้ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแวงไร่
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 6 ม.ค. 2566 รายงานขอจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ซอยข้างบ้านนางพุทธชาติ บุรีสมบัติ) หมู่ที่ 8 บ้านหนองแวงไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25. ประกาศผู้ชนะ 6 ม.ค. 2566 ประกาศผูู้ชนะโครงการจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ซอยข้างบ้านนางพุทธชาติ บุรีสมบัติ) หมู่ที่ 8 บ้านหนองแวงไร่
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26. TOR/ราคากลาง 6 ม.ค. 2566 ราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ซอยข้างบ้านนางพุทธชาติ บุรีสมบัติ) หมู่ที่ 8 บ้านหนองแวงไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27. ประกาศผู้ชนะ 6 ม.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยหมื่นแก้ว) หมู่ที่ 6 บ้านศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 6 ม.ค. 2566 รายงานขอจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยหมื่นแก้ว) หมู่ที่ 6 บ้านศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 12 ม.ค. 2566 รายงานขอจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรภายในเขตตำบลในเมือง หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวงไร่ (หนองแวงไร่-หนองลุมพุก ซอย 1)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30. TOR/ราคากลาง 12 ม.ค. 2566 ราคากลางจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรภายในเขตตำบลในเมือง หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวงไร่ (หนองแวงไร่-หนองลุมพุก ซอย 1)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31. ประกาศผู้ชนะ 17 ม.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
32. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 4 ม.ค. 2566 ประกาศประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
33. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา 17 ม.ค. 2566 รายงานของจ้างโครงการจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ถนนรอบบ้าน) หมู่ที่ 7 บ้านเก่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
34. TOR/ราคากลาง 17 ม.ค. 2566 ราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ถนนรอบบ้าน) หมู่ที่ 7 บ้านเก่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
35. ประกาศผู้ชนะ 18 ม.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ถนนรอบบ้าน) หมู่ที่ 7 บ้านเก่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง