ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

# หมวดหมู่ ว/ด/ป รายการ
1. สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุรายเดือน 30 มิ.ย. 2564 สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2564
2. สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุรายเดือน 31 พ.ค. 2564 สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
3. สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุรายเดือน 30 เม.ย. 2564 สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2564
4. สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุรายเดือน 31 มี.ค. 2564 สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2564
5. สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุรายเดือน 8 ต.ค. 2564 รายงานการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ฯ (ไตรมาสที่ 4) ประจำปี 2564
6. แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง 5 ต.ค. 2564 รายงานการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุและแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
7. สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุรายเดือน 26 ก.พ. 2564 สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
8. สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุรายเดือน 29 ม.ค. 2564 สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน มกราคม 2564
9. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง 25 ม.ค. 2564 จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินในเขตตำบลในเมือง (แยกถนนเจนจบทิศ-ไปถนนบ้านหนองแวงไร่-หนองแวงโอง) หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง 11 ม.ค. 2564 จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินในเขตตำบลในเมือง (ถนนหนองแวงไร่-ห้วยแดงต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๙ บ้านหนองแวงไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง 13 ม.ค. 2564 จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินในเขตตำบลในเมือง (ถนนหนองแวงไร่-แยกป่ายางภูคำ) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแวงไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง 13 ม.ค. 2564 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนหนองแวงไร่-หนองลุมพุก) หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวงไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง 11 ม.ค. 2564 จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินในเขตตำบลในเมือง (ถนนแยกนาโพธิ์-วัดป่าบ้านหนองหญ้าปล้อง) หมู่ที่ ๖ บ้านศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14. TOR/ราคากลาง 8 ม.ค. 2564 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนแสนประเสริฐต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๔ บ้านโสกตลิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15. TOR/ราคากลาง 6 ม.ค. 2564 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนหนองแวงไร่-หนองลุมพุก) หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวงไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16. TOR/ราคากลาง 11 ม.ค. 2564 จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินในเขตตำบลในเมือง (ถนนหนองแวงไร่-แยกป่ายางภูคำ) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแวงไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17. TOR/ราคากลาง 15 ม.ค. 2564 จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินในเขตตำบลในเมือง (แยกถนนเจนจบทิศ-ไปถนนบ้านหนองแวงไร่-หนองแวงโอง) หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18. TOR/ราคากลาง 11 มี.ค. 2564 จ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ซอยบ้านนายวีระพันธ์ต่อจากเดิม) ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19. TOR/ราคากลาง 3 พ.ค. 2564 จ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ถนนหนองแวงโอง-ขามป้อม) หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแวงโอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20. TOR/ราคากลาง 31 มี.ค. 2564 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนข้างคลองชลประทาน) หมู่ที่ ๓ บ้านโสกจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21. TOR/ราคากลาง 9 มี.ค. 2564 จ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก (ซอยร่วมใจสามัคคี) หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวงไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22. TOR/ราคากลาง 30 มี.ค. 2564 จ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ซอยร่วมสุข) หมู่ที่ ๙ บ้านหนองแวงไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23. TOR/ราคากลาง 1 มิ.ย. 2564 จ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ซอยบ้านนายจ้อย อัคคะ) หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแวงโอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24. TOR/ราคากลาง 11 มิ.ย. 2564 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนโสกตลิ่ง-อ่างเก็บน้ำห้วยทราย) หมู่ที่ ๔ บ้านโสกตลิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25. TOR/ราคากลาง 10 มิ.ย. 2564 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบะขวาง) หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวงไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26. TOR/ราคากลาง 10 มิ.ย. 2564 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตตำบลในเมือง (ทางเข้าดอนปู่ตา) หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแวงโอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27. TOR/ราคากลาง 27 พ.ค. 2564 จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินในเขตตำบลในเมือง (ถนนซอย ๔) หมู่ที่ ๗ บ้านเก่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28. TOR/ราคากลาง 27 มิ.ย. 2564 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อถนนเจนจบทิศ จำนวน ๖ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29. TOR/ราคากลาง 25 มิ.ย. 2564 จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าหอประชุมเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30. TOR/ราคากลาง 21 มิ.ย. 2564 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนโสกตลิ่ง-หนองแวงไร่) หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31. TOR/ราคากลาง 25 พ.ค. 2564 จ้างปรับปรุงถนนดินในเขตตำบลในเมือง (ถนนซอยข้างหมู่บ้านเสริมทรัพย์) หมู่ที่ ๗ บ้านเก่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
32. TOR/ราคากลาง 6 ก.ค. 2564 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายหนองหญ้าปล้อง-ภูเหล็ก) หมู่ที่ ๕ บ้านนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
33. TOR/ราคากลาง 28 พ.ค. 2564 จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินในเขตตำบลในเมือง (ซอยยศสูงเนิน) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแวงไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
34. TOR/ราคากลาง 2 มิ.ย. 2564 จ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ซอยร่วมใจต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๕ บ้านนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
35. TOR/ราคากลาง 28 พ.ค. 2564 จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินในเขตตำบลในเมือง (ถนนแยกศิลา-ถนนบ้านหนองแวงไร่) หมู่ที่ ๖ บ้านศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
36. TOR/ราคากลาง 25 พ.ค. 2564 จ้างปรับปรุงถนนดินในเขตตำบลในเมือง (ถนนหนองแวงไร่-ภูเหล็ก) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแวงไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
37. TOR/ราคากลาง 1 มิ.ย. 2564 จ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก (ซอยทรัพย์สมบูรณ์ ๒) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแวงไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
38. ประกาศผู้ชนะ 4 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนดินในเขตตำบลในเมือง (ถนนหนองแวงไร่-ภูเหล็ก) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแวงไร่
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
39. ประกาศผู้ชนะ 8 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินในเขตตำบลในเมือง (ถนนแยกศิลา-ถนนบ้านหนองแวงไร่) หมู่ที่ ๖ บ้านศิลา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
40. ประกาศผู้ชนะ 4 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้จ้างปรับปรุงถนนดินในเขตตำบลในเมือง (ถนนซอยข้างหมู่บ้านเสริมทรัพย์) หมู่ที่ ๗ บ้านเก่าน้อย
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
41. ประกาศผู้ชนะ 8 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินในเขตตำบลในเมือง (ซอยยศสูงเนิน) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแวงไร่
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
42. ประกาศผู้ชนะ 14 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ซอยร่วมใจต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๕ บ้านนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
43. ประกาศผู้ชนะ 13 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนโสกตลิ่ง-หนองแวงไร่) หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
44. ประกาศผู้ชนะ 9 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินในเขตตำบลในเมือง (ถนนซอย ๔) หมู่ที่ ๗ บ้านเก่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
45. ประกาศผู้ชนะ 17 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ซอยบ้านนายจ้อย อัคคะ) หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแวงโอง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
46. ประกาศผู้ชนะ 6 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนโสกตลิ่ง-อ่างเก็บน้ำห้วยทราย) หมู่ที่ ๔ บ้านโสกตลิ่ง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
47. ประกาศผู้ชนะ 6 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตตำบลในเมือง (ทางเข้าดอนปู่ตา) หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแวงโอง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
48. ประกาศผู้ชนะ 28 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบะขวาง) หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวงไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
49. ประกาศผู้ชนะ 13 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อถนนเจนจบทิศ จำนวน ๖ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
50. ประกาศผู้ชนะ 13 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าหอประชุมเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
51. ประกาศผู้ชนะ 16 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายหนองหญ้าปล้อง-ภูเหล็ก) หมู่ที่ ๕ บ้านนาโพธิ์
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
52. ประกาศผู้ชนะ 1 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนข้างคลองชลประทาน) หมู่ที่ ๓ บ้านโสกจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
53. ประกาศผู้ชนะ 16 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก (ซอยร่วมใจสามัคคี) หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวงไร่
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
54. ประกาศผู้ชนะ 16 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ซอยบ้านนายวีระพันธ์ต่อจากเดิม) ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
55. ประกาศผู้ชนะ 28 ม.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินในเขตตำบลในเมือง (แยกถนนเจนจบทิศ-ไปถนนบ้านหนองแวงไร่-หนองแวงโอง) หมู่ที่
๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
56. ประกาศผู้ชนะ 13 ม.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินในเขตตำบลในเมือง (ถนนแยกนาโพธิ์-วัดป่าบ้านหนองหญ้าปล้อง) หมู่ที่ ๖
บ้านศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
57. ประกาศผู้ชนะ 8 ม.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินในเขตตำบลในเมือง (ถนนหนองแวงไร่-หนองรูแข้ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๙
บ้านหนองแวงไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
58. ประกาศผู้ชนะ 19 ม.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินในเขตตำบลในเมือง (ถนนหนองแวงไร่-แยกป่ายางภูคำ) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแวงไร่
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
59. ประกาศผู้ชนะ 19 ม.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนหนองแวงไร่-หนองลุมพุก) หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวงไร่
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
60. ประกาศผู้ชนะ 19 ม.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนแสนประเสริฐต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๔ บ้านโสกตลิ่ง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
61. ประกาศผู้ชนะ 13 ม.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินในเขตตำบลในเมือง (ถนนหนองแวงไร่-ห้วยแดงต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๙
บ้านหนองแวงไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62. ประกาศผู้ชนะ 19 ม.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินในเขตตำบลในเมือง (ถนนหนองแวงไร่-หนองแวงโองแยกไปนานายสมบูรณ์ ปัญญะ)
หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแวงไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63. ประกาศผู้ชนะ 6 ม.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินในเขตตำบลในเมือง (ถนนข้างลำห้วยไปแยกเจริญชัย) หมู่ที่ ๖ บ้านศิลา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64. ประกาศผู้ชนะ 6 ม.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินในเขตตำบลในเมือง (ซอยเทศบาล ๒) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแวงไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
65. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี 27 พ.ค. 2564 รายงานการดำเนินการจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563- 30 เมษายน 2564)
66. สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุรายเดือน 9 เม.ย. 2564 รายงานการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ฯ (ไตรมาสที่ 3) ประจำปี 2564
67. สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุรายเดือน 6 ก.ค. 2564 รายงานการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ฯ (ไตรมาสที่ 2) ประจำปี 2564
68. สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุรายเดือน 27 พ.ค. 2564 รายงานการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ฯ (ไตรมาสที่ 1) ประจำปี 2564