ผู้บริหาร

นายรัตนชัย   วิชัย
นายรัตนชัย วิชัย
นายกเทศมนตรี
0934237799
นายอภิวัฒน์   เงาะเศษ
นายอภิวัฒน์ เงาะเศษ
รองนายกเทศมนตรี
0894177176
นายทองเลื่อน   ศรีนาง
นายทองเลื่อน ศรีนาง
รองนายกเทศมนตรี
0898628733
นายบุญเลิศ   ศรีดารา
นายบุญเลิศ ศรีดารา
ที่ปรึกษาฯ
0815927639
นายคนอง   ปัญญะ
นายคนอง ปัญญะ
เลขานุการนายกฯ
0830644661
นางสาวเรณู   พร้อมพรั่ง
นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง
ปลัดเทศบาล
0818716011
นางสาวจันทร์เพ็ญ   แก้วลือ
นางสาวจันทร์เพ็ญ แก้วลือ
รองปลัดเทศบาลฯ
0617829985
Share this Post: