ผู้บริหาร

นายรัตนชัย   วิชัย
นายรัตนชัย วิชัย
นายกเทศมนตรี
นายอภิวัฒน์   เงาะเศษ
นายอภิวัฒน์ เงาะเศษ
รองนายกเทศมนตรี
นายทองเลื่อน   ศรีนาง
นายทองเลื่อน ศรีนาง
รองนายกเทศมนตรี
นายบุญเลิศ   ศรีดารา
นายบุญเลิศ ศรีดารา
ที่ปรึกษาฯ
นายคนอง   ปัญญะ
นายคนอง ปัญญะ
เลขานุการนายกฯ
นางสาวเรณู   พร้อมพรั่ง
นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง
ปลัดเทศบาล
นางสาวจันทร์เพ็ญ   แก้วลือ
นางสาวจันทร์เพ็ญ แก้วลือ
รองปลัดเทศบาลฯ
Share this Post: