ประกาศเทศบาล

# รายการ ว/ด/ป
1. หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการใช้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2564 2 ก.ย. 2564
2. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี พ.ศ.2564 6 ส.ค. 2564
3. ประชาสัมพันธ์ ร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมือง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 4 ส.ค. 2564
4. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 2 ส.ค. 2564
5. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 2 มิ.ย. 2564
6. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 2 มิ.ย. 2564
7. เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลในเมือง 2 มิ.ย. 2564
8. วันต่อต้านยาเสพติดโลก 21 มิ.ย. 2564