ประกาศเทศบาล

# รายการ ว/ด/ป
1. ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท 21 มี.ค. 2566
2. กำหนดการโครงการงานประพเณีบุญเดือนสี่ (บุญมหาชาติ) 1 มี.ค. 2566
3. การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 30 ม.ค. 2566
4. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง ขยายเวลาการรับชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยไม่คิดค่าปรับ - เงินเพิ่ม ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 4 ก.ค. 2565
5. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 17 มิ.ย. 2565
6. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 18 มิ.ย. 2564
7. โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปี 2564 5 ก.ค. 2564
8. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเทศษบาลตำบลในเมือง 10 พ.ค. 2564
9. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง กำหนดให้สถานที่ราชการ สถานศึกษาในสังกัด สถานที่สาธารณะ เป็นเขตปลดบุหรี่และเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ 12 ต.ค. 2564
10. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลในเมือง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 25 ก.พ. 2565
11. คำสั่งเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา 1 มิ.ย. 2565
12. คำสั่งเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 1 มิ.ย. 2565
13. คำสั่งเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 1 มิ.ย. 2565
14. คำสั่งเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด 1 มิ.ย. 2565
15. คำสั่งเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล 1 มิ.ย. 2565
16. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลในเมือง 1 ต.ค. 2564
17. ข้อมูลปราชญ์ท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 3 ม.ค. 2565
18. ขอเชิญรับฟัง การประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมือง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมือง 27 ธ.ค. 2564
19. ขอเชิญร่วมรับฟัง การประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมือง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมือง 27 ต.ค. 2564
20. ขอเชิญร่วมรับฟัง การประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมือง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมือง 10 ส.ค. 2564
21. ขอเชิญร่วมรับฟัง การประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมือง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ในวันที่ 11 พ.ค.2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมือง 10 พ.ค. 2564
22. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง ผลการลดพลังงาน 30 ก.ค. 2564
23. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 28 ก.พ. 2565
24. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง นโยบานยไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy) 2 มี.ค. 2565
25. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลตำบลในเมือง 28 มี.ค. 2565
26. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 14 มี.ค. 2565
27. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 14 มี.ค. 2565
28. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 14 มี.ค. 2565
29. ประกาศเทศบาลตำบลใยนเมือง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562(เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.23565) โดยไม่คิดค่าปรับ-เงินเพิ่ม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 1 มี.ค. 2565
30. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปรงบประมาณ พ.ศ.2565 14 ก.พ. 2565
31. คำสั่งเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 8 มี.ค. 2565
32. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 27 ม.ค. 2565
33. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖) 21 ม.ค. 2565
34. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง มาตรการดำเนินการกรณีพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด 2 พ.ย. 2564
35. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง การป้องกันโรค และภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2564 2 พ.ย. 2564
36. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง การป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดเหตุอัคคีภัยในช่วงฤดูหนาว 2 พ.ย. 2564
37. หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการใช้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2564 2 ก.ย. 2564
38. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี พ.ศ.2564 6 ส.ค. 2564
39. ประชาสัมพันธ์ ร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมือง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 4 ส.ค. 2564
40. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 2 ส.ค. 2564
41. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 2 มิ.ย. 2564
42. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 2 มิ.ย. 2564
43. เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลในเมือง 2 มิ.ย. 2564
44. วันต่อต้านยาเสพติดโลก 21 มิ.ย. 2564