ประกาศเทศบาล

# รายการ ว/ด/ป
1. ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานทั่วไป 28 ส.ค. 2566
2. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 24 ส.ค. 2566
3. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 10 ส.ค. 2566
4. แจ้งผลการร้องทุกข์ร้องเรียน 25 พ.ย. 2565
5. แหล่งเรียนรู้ด้านอนุรักษ์พลังงาน 30 มิ.ย. 2565
6. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น 4 ก.ค. 2565
7. ประกาศสภาเทศบาลเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาล ประจำปี 2565 4 ก.ค. 2565
8. แจ้งผลการร้องทุกร้องเรียน 4 ส.ค. 2565
9. ฐานข้อมูลตลาดในพื้นที่ตำบลในเมือง ประจำปี พ.ศ. 2565 5 ม.ค. 2565
10. ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 2565 1 ม.ค. 2565
11. สรุปผลการดำเนินการตรวจสภาพน้ำเสีย ตามมาตร 80 ประจำปี 2565 3 ธ.ค. 2565
12. ฐานข้อมูลประชากร 2565 1 ม.ค. 2565
13. ฐานข้อมูลผู้พิการ 2565 1 ม.ค. 2565
14. ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ 2565 1 ม.ค. 2565
15. เทศบาลตำบลในเมือง ร่วมรณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 2565
16. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 7 มี.ค. 2565
17. มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 5 มิ.ย. 2566
18. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย พ.ศ.2566 23 มิ.ย. 2566
19. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง ประกาศใช้ระเบียบสภาเมศบาลตำบลในเมือง ว่าด้วยการดำเนินการประชาชน ในการเข้าชื่อเทศบัญญัติ พ.ศ.2566 23 มิ.ย. 2566
20. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 23 มิ.ย. 2566
21. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทคาราโอเกะ พ.ศ. 2566 23 มิ.ย. 2566
22. เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 20 ธ.ค. 2565
23. เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 10 ส.ค. 2565
24. เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 24 พ.ค. 2565
25. เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 25 ก.พ. 2565
26. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลในเมือง 20 มิ.ย. 2566
27. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง ทเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 26 เม.ย. 2566
28. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 12 เม.ย. 2566
29. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง ขอความอนุเตราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 30 มี.ค. 2566
30. ประกาศเจตนารมย์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี 2566 5 เม.ย. 2566
31. ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท 21 มี.ค. 2566
32. กำหนดการโครงการงานประพเณีบุญเดือนสี่ (บุญมหาชาติ) 1 มี.ค. 2566
33. การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 30 ม.ค. 2566
34. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง ขยายเวลาการรับชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยไม่คิดค่าปรับ - เงินเพิ่ม ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 4 ก.ค. 2565
35. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 17 มิ.ย. 2565
36. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 18 มิ.ย. 2564
37. โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปี 2564 5 ก.ค. 2564
38. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเทศษบาลตำบลในเมือง 10 พ.ค. 2564
39. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง กำหนดให้สถานที่ราชการ สถานศึกษาในสังกัด สถานที่สาธารณะ เป็นเขตปลดบุหรี่และเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ 12 ต.ค. 2564
40. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลในเมือง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 25 ก.พ. 2565
41. คำสั่งเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา 1 มิ.ย. 2565
42. คำสั่งเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 1 มิ.ย. 2565
43. คำสั่งเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 1 มิ.ย. 2565
44. คำสั่งเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด 1 มิ.ย. 2565
45. คำสั่งเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล 1 มิ.ย. 2565
46. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลในเมือง 1 ต.ค. 2564
47. ข้อมูลปราชญ์ท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 3 ม.ค. 2565
48. ขอเชิญรับฟัง การประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมือง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมือง 27 ธ.ค. 2564
49. ขอเชิญร่วมรับฟัง การประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมือง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมือง 27 ต.ค. 2564
50. ขอเชิญร่วมรับฟัง การประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมือง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมือง 10 ส.ค. 2564
51. ขอเชิญร่วมรับฟัง การประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมือง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ในวันที่ 11 พ.ค.2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมือง 10 พ.ค. 2564
52. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง ผลการลดพลังงาน 30 ก.ค. 2564
53. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 28 ก.พ. 2565
54. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง นโยบานยไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy) 2 มี.ค. 2565
55. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลตำบลในเมือง 28 มี.ค. 2565
56. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 14 มี.ค. 2565
57. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 14 มี.ค. 2565
58. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 14 มี.ค. 2565
59. ประกาศเทศบาลตำบลใยนเมือง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562(เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.23565) โดยไม่คิดค่าปรับ-เงินเพิ่ม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 1 มี.ค. 2565
60. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปรงบประมาณ พ.ศ.2565 14 ก.พ. 2565
61. คำสั่งเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 8 มี.ค. 2565
62. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 27 ม.ค. 2565
63. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖) 21 ม.ค. 2565
64. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง มาตรการดำเนินการกรณีพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด 2 พ.ย. 2564
65. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง การป้องกันโรค และภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2564 2 พ.ย. 2564
66. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง การป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดเหตุอัคคีภัยในช่วงฤดูหนาว 2 พ.ย. 2564
67. หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการใช้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2564 2 ก.ย. 2564
68. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี พ.ศ.2564 6 ส.ค. 2564
69. ประชาสัมพันธ์ ร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมือง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 4 ส.ค. 2564
70. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 2 ส.ค. 2564
71. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 2 มิ.ย. 2564
72. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 2 มิ.ย. 2564
73. เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลในเมือง 2 มิ.ย. 2564
74. วันต่อต้านยาเสพติดโลก 21 มิ.ย. 2564