ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมฟังธรรมเทศนางานบุญมหาชาติ ซึ่งวันนี้ เป็นวันฟังเทศน์มหาชาดก

ร่วมฟังธรรมเทศนางานบุญมหาชาติ ...

วันจันทร์ ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลในเมือง นำโดย นาย...

Read More
 ประเพณีบุญเดือนสี่ บุญมหาชาติ

ประเพณีบุญเดือนสี่ บุญมหาชาติ...

วันอาทิตย์ ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.เทศบาลตำบลในเมือง นำโดย นาย...

Read More
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ขอ...

ช่องทางที่ 2 https://itas.nacc.go.th/go/eit/1i1r11...

Read More
โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๕ เพื่อเตรียมสถานที่การจัดโครงการบุญมหาชาติ

โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ประจำ...

วันพุธ ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลในเมือง ได้จัดกิจกรรม...

Read More
วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และงานนโยบายสำคัญด้านอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามเ...

วันพฤหัสบดี ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมน...

Read More
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลในเมือง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล...

วันพฤหัสบดี ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายรัตนชัย วิชัย นากเทศมนต...

Read More
ตรวจรับโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม ด้วยวิธี Asphaltic Concrete Overlay หมู่ที่ ๔ บ้านโสกตลิ่ง ถนนโสกตลิ่ง  หนองลุมพุก

ตรวจรับโครงการปรับปรุงผิวจราจร...

เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลใ...

Read More
ลงพื้นที่ตรวจสอบ เจาะทดสอบความหนาผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโสกตลิ่ง-หนองแวงไร่ งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลงพื้นที่ตรวจสอบ เจาะทดสอบความ...

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายรัตนชัย วิชัย นายก...

Read More
ลงพื้นที่ตรวจติดตามการก่อสร้างถนน คสล. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายหนองแวงไร่-หนองม่วง) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแวงไร่

ลงพื้นที่ตรวจติดตามการก่อสร้าง...

วันพุธ ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง...

Read More
ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ตำบลในเมือง

ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบสิ่งของเพ...

วันอังคาร ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายรัตนชัย วิชัย นายกเท...

Read More
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเ...

เช้าวันอังคาร ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดย นายรัตนชัย วิชั...

Read More
พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีเกษตรชุมชน โฮมฮักในเมือง กุ้ง หอย ปูปลา ห้วยทราย อันแสนอุดม เที่ยวชมทะเลหอม บ้านศิลา - นาโพธิ์

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่อง...

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๓๐ น. เทศบาลตำบลในเมือง ได้ต้อนรับ ด...

Read More