รายงานการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนเบาะแสการทุจริต
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดให้พลังงานของเทศบาลตำบลในเมือง
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
Share this Post: