ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลในเมือง ศูนยที่ ๒ เพื่อบริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ณ วัดป่าพุทธชัยมงคล

ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลในเมือง ศูนยที่ ๒ เพื่อบริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ณ วัดป่าพุทธชัยมงคล

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.นำโดยนายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง นายทองเลื่อน ศรีนาง รองนายกเทศมนตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเมือง กำนันผู้ และใหญ่บ้านตำบลในเมือง ได้ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลในเมือง ศูนยที่ ๒ เพื่อบริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ณ วัดป่าพุทธชัยมงคล หมู่ที่ ๔

Share this Post:

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด