การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลในเมือง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลในเมือง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดี ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายรัตนชัย วิชัย นากเทศมนตรีตำบลในเมือง ประธานกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลในเมือง ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลในเมือง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ พร้อมด้วยคณะผูู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลในเมือง ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมือง ๑

Share this Post:

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด