ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางที่ 2 https://itas.nacc.go.th/go/eit/1i1r11

Share this Post:

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด