บุคลากรสำนักปลัดฯ

นางสาวภาวิณี วงษ์คำหาร
นางสาวภาวิณี วงษ์คำหาร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวประยูรศรี  วิชัย
นางสาวประยูรศรี วิชัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายยุทธนา  นิธิกิตติกุล
นายยุทธนา นิธิกิตติกุล
นิติกรชำนาญการ
นายจักริน  สมเลิศ
นายจักริน สมเลิศ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายนนท์ธวัฒน์  สิริสมบัติ
นายนนท์ธวัฒน์ สิริสมบัติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายวิชาญ ชำนาญไพร
นายวิชาญ ชำนาญไพร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นายวัฒนพงษ์ พร้อมพรั่ง
นายวัฒนพงษ์ พร้อมพรั่ง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นางสาวมลฤดี  ทองสิทธิ์
นางสาวมลฤดี ทองสิทธิ์
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางสาวธรรมิตาว์  นนทะภาพ
นางสาวธรรมิตาว์ นนทะภาพ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวเยาวลักษณ์ ภูมิภักดิ์
นางสาวเยาวลักษณ์ ภูมิภักดิ์
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวพิมพ์วรินท์  บุญประสพ
นางสาวพิมพ์วรินท์ บุญประสพ
พนักงานจ้างทั่วไป (ประชาสัมพันธ์)
นางสาวมัตติกา  กองเกิด
นางสาวมัตติกา กองเกิด
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสำราญ  นนตา
นายสำราญ นนตา
พนักงานจ้างทั่วไป
นายชัยชิด สีทามณี
นายชัยชิด สีทามณี
พนักงานจ้างทั่วไป
Share this Post: