บุคลากรสำนักปลัดฯ

นางสาวจันทิรา  ศิลาวรรณ
นางสาวจันทิรา ศิลาวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวประยูรศรี  วิชัย
นางสาวประยูรศรี วิชัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายยุทธนา  นิธิกิตติกุล
นายยุทธนา นิธิกิตติกุล
นิติกรชำนาญการ
นางสาวธนิฐา  ไอยะ
นางสาวธนิฐา ไอยะ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายจักริน  สมเลิศ
นายจักริน สมเลิศ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นนท์ธวัฒน์  สิริสมบัติ
นนท์ธวัฒน์ สิริสมบัติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวมลฤดี  ทองสิทธิ์
นางสาวมลฤดี ทองสิทธิ์
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางสาวธรรมิตาว์  นนทะภาพ
นางสาวธรรมิตาว์ นนทะภาพ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวเยาวลักษณ์ ภูมิภักดิ์
นางสาวเยาวลักษณ์ ภูมิภักดิ์
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวพิมพ์วรินท์  บุญประสพ
นางสาวพิมพ์วรินท์ บุญประสพ
พนักงานจ้างทั่วไป (ประชาสัมพันธ์)
นางสาวมัตติกา  กองเกิด
นางสาวมัตติกา กองเกิด
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสำราญ  นนตา
นายสำราญ นนตา
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสำเนียง ประวัณโน
นางสำเนียง ประวัณโน
พนักงานจ้างทั่วไป ( แม่บ้าน )
นายชัยชิด สีทามณี
นายชัยชิด สีทามณี
พนักงานจ้างทั่วไป
Share this Post: