บุคลากรกองช่าง

นายธนัฐชัย  จำปางาม
นายธนัฐชัย จำปางาม
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายพรเทพ  ปัดภัย
นายพรเทพ ปัดภัย
วิศวกรโยธาชำนาญการ
นางมาณิศรีย์  เถาว์พันธ์
นางมาณิศรีย์ เถาว์พันธ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายประดิษฐ์  ชาวโพธิ
นายประดิษฐ์ ชาวโพธิ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ( พนักงานขับรถยนต์ )
 นายพงษ์พันธ์  สืบสิงห์
นายพงษ์พันธ์ สืบสิงห์
พนักงานจ้างตามภารกิจ ( พนักงานขับรถยนต์ )
นายอนุชา  สุวรรณทร
นายอนุชา สุวรรณทร
พนักงานจ้างทั่วไป ( พนักงานขับรถยนต์ )
นายสมชาย  พัดไธสง
นายสมชาย พัดไธสง
พนักงานจ้างทั่วไป ( พนักงานขับรถขยะ )
นายคำสิงห์  แอแป
นายคำสิงห์ แอแป
พนักงานจ้างทั่วไป
นายทศพร  คำทวี
นายทศพร คำทวี
พนักงานจ้างทั่วไป
นายมนตรี  ศรีดารา
นายมนตรี ศรีดารา
พนักงานจ้างทั่วไป
นายอุทัย  ประวรรณา
นายอุทัย ประวรรณา
พนักงานจ้างทั่วไป
นายวิเศษ กุดรัง
นายวิเศษ กุดรัง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Share this Post: