ประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมือง สมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567

ประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมือง สมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567

สภาเทศบาลตำบลในเมืองได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมือง สมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล2  โดยมี นายสมนึก ชัยชิด เป็นประธานที่ประชุมสภาเทศบาล (ชั่วคราว)
ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และมีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุมจำนวน 12 คน ครบองค์ประชุม

Share this Post:

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด